Uzaludno žaljenje

Ljudi koji će najviše žaliti

I opomeni ih Danom tuge kada će biti s polaganjem računa završeno, a oni su ravnodušni i ne vjeruju.[1]

Da čovjek ne bi uzviknuo: “Teško meni, koliko sam samo dužnosti prema Allahu propustio, čak sam se i izrugivao!”[2]

Na Dan kada nevjernik prste svoje bude grizao govoreći: “Kamo sreće da sam se uz Poslanika Pravog puta držao.”[3]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Na Sudnjem danu će se najviše kajati onaj ko proda svoj Ahiret za tuđi Dunjaluk.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Najveće kajanje na Danu sudnjem osjetit će sigurno onaj koji je stekao imetak u nepokornosti Allahu, pa ga naslijedio čovjek koji ga je potrošio u pokornosti Allahu Uzvišenom i zato ušao u Džennet, a onaj prvi zato ušao u Džehennem.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Na Sudnjem danu najviše će se kajati onaj ko se predstavlja kao pravednik, a prema drugima se ponaša nepravedno.”[6]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Merjem, 39.

[2] Ez-Zumer, 56.

[3] El-Furkan, 27.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 14936.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 429.

[6] Emali-t-Tusi, 663/1386.

Pitanja i odgovori