Društvo i historija sa stanovišta Kur'ana

Knjiga pred poštovanim čitaocem nije udžbenik sociologije i, prema tome, ne bavi se rješavanjem socioloških pitanja i problema, niti ima namjeru nekoga upoznavati s “literaturom” sociologije ili definirati i objašnjavati termine i izraze iz ove nauke. Ova knjiga, zapravo, izlaže pred čitaoca širok dijapazon socioloških tema, počevši od same definicije društva i nauke o društvu, preko mjerila i faktora koji neko društvo čine jedinstvenim, pa do različitih filozofskih pogleda na društvo i osnovnih socioloških škola mišljenja, koje autor vrlo vješto komparira s kur'anskim viđenjem društvene zajednice, naročito se osvrćući na pitanje vođstva u kontekstu govora o nužnoj relaciji između vođstva i društvenih posljedica koje zahvataju sve segmente društvene zajednice koju ono predvodi.

Knjiga je djelo ajetullaha Mohammada Taqīja Mesbāha Yazdīja, znamenitog iranskog autora, čije naučno djelovanje obuhvata različita polja islamskih nauka, od tefsira, islamske filozofije, akaida i kelama, do etike i političke misli islama.

Knjiga je napisana u dvanaest glava. Nakon uvoda i prve glave  u drugoj se razmatra primarnost individue ili društva. Treća glava se bavi zakonitostima društva. U četvrtoj glavi se razmatra utjecaj društva na individuu dok se u petoj glavi govori o utjecaju individue na društvo.

Šesta glava je rezervirana za razlike i njihov utjecaj na društveni život. Sedma glava razmatra društvene institucije a osma društvene promjene.

U devetoj glavi se raspravlja o društvenoj ravnoteži, krizi i revoluciji. Deseta glava govori o liderstvu dok se u predzadnjoj jedanestoj glavi govori o idealnom društvu. U posljednjoj dvanaestoj glavi se razmatra Božiji zakon u uređenju društva.

Pitanja i odgovori