Proživljenje u islamskim predajama

Lukman, mir s njim, savjetujući svoga sina: “Sine moj, ukoliko imaš sum­nju u vezi sa smrću, pokušaj da ne spavaš, a to ne možeš izvesti, a ukoliko sumnjaš u proživljenje, po­kušaj se proći buđenja nakon spavanja, što također nećeš moći učiniti.”[1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Proživljenje je poprište djela. Onaj koji je za života radio postići će uspjeh, a onaj koji nije iskoristio priliku kajat će se za propušteno.”[2]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Znaj, o sine Ade­mov, da nakon ovoga postoji veće, strašnije i za srca bolnije, a to je Sudnji dan. To je Dan kada će se sakupiti ljudi, dan kada će svi biti pris­utni. U njemu će Allah, dž.š., sakupiti prve i posljednje.”[3]

Činioci dokazivanja proživljenja

Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete vratiti?[4]

Zar ćemo postupiti s onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zem­lji, ili, zar ćemo postupiti s bogobojaznim isto kao i s grješnicima?[5]

I Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: “Ko će oživjeti kosti, kad budu truhle?” Reci: “Oživjet će ih Onaj Koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.”[6]

Čovjek kaže: “Zar ću, kad umrem, zbilja biti oživljen?” A zar se čovjek ne sjeća da smo ga još prije stvorili, a da nije bio ništa?[7]

On je Onaj Koji iz ničega stvara i On to ponovo čini, što Mu je lakše; On je Uzvišen i na Nebe­sima i na Zemlji; On je Silan i Mudar.[8]

Zato pogledaj tragove Allahove milosti kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! To je Onaj Koji mrtve oživljava, On je svemoćan.[9]

Allah šalje vjetrove koji pokreću oblake, a Mi ih onda u mrtve predjele upravljamo i njima zem­lju oživljavamo, koja je mrtva bila; takvo će biti oživljenje.[10]

Bliskost Časa

Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, u nemaru, odvraćeni.[11]

Poslanik, s.a.v.a., pokazujući na svoj kažiprst i srednji prst: “Vremenski razmak između moga poslanstva i Sudnjega dana je kao ova dva prsta.” Zatim reče: “Tako mi Onoga u Čijoj ruci je moja duša, zatičem taj čas među mojim plećima.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Vi i Dan sudnji na užetu ste istom.”[13]

Samo Bog zna vrijeme Časa

Ljudi te pitaju o Času, reci: “To jedino Allah zna!” A ti ne znaš, možda je Čas blizu![14]

Imam Sadik, mir s njim: “Rekao je Isa sin Merjemin, mir s njim, Dže­brailu, mir s njim: ‘Kada će Sudnji dan?’ Džebrail se tako usplahiri da je ostao bez svijesti. Kada je došao sebi, reče: ‘O Ruhullah, pitani o tome ne zna bolje od onoga koji pita. A Onaj Kojem pripadaju oni koji su na Nebesima i na Zemlji priredit će vam ga iznenada.”[15]

Predznaci Sudnjega dana

Zar oni čekaju da im Smak svijeta iznenada dođe, a već su predznaci njegovi tu? A šta će im koristiti opomena kad im on dođe?[16]

I u rog će se puhnuti, i umrijet će oni na Nebesima i oni na Zemlji, ostat će samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.[17]

Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese.[18]

A nije tako! Kada se Zemlja u komadiće zdrobi.[19]

A planine s mjesta pomaknu![20]

A planine postanu kao šarena vuna iščupana.[21]

I kada zvijezde popadaju.[22]

Kada Sunce sjaj izgubi, i kada zvijezde popadaju.[23]

I kada se mora jedna u druga uliju.[24]

I nebo će se razdvojiti, tada će labavo biti.[25]

Dan izlaska iz grobova

Dan kada će oni uistinu zov čuti, to će biti Dan izlaska iz grobova.[26]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Najteži trenuci za čovjeka su tri sljedeća: trenutak kada ugleda meleka smrti, trenutak kada ustane iz groba i trenutak kada će stati pred svoga Gospodara Uz­višenog.”[27]

Odlike zborišta na Sudnjem danu

Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek umire kako je živio, a bit će proživljen kako je umro.”[28]

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista ćete sresti Boga goli, bosi i neobrezani.”[29]

Poslanik, s.a.v.a.: “Svi će na Sudnji dan doći žedni.”[30]

Imam Ali, mir s njim: “Čuj, o nemarniče zalutali, od savjetovaoca uputitelja! Učin­jen je Sudnji dan danom podnošenja djela i ispitivanja, danom na­grade i kazne. Danom kada će djela ljudi biti razmatrana, i kada će biti prebrojavani grijesi. Danom kada će se topiti očne zjenice od sramote i kada će trudnice pobacivati ono što im je u utrobama.”[31]

Imam Ali, mir s njim: “To je Dan kada će Allah u njemu sakupiti prve i posljed­nje radi sviđanja računa i isplate za djela. Oni će pokorno stajati, dok će im znoj do usta dopirati, a tlo se pod njima tresti. U položaju najboljem od njih bit će onaj koji nađe mjesto za obje noge svoje i dovoljno pros­tora za sebe.”[32]

Bogobojazni na Sudnjem danu

Poslanik, s.a.v.a., o riječima Božijim: Dan kada ćemo bogobojazne pred Milos­tivim sakupiti kao izaslanike: “Zaista, izaslanici jašu, to su ljudi koji su bo­gobojazni i Allah ih voli pa ih je izdvojio i zadovoljan je njihovim djelima i nazvao ih je bogobojaznim.”[33]

Grješnici na Sudnjem danu

Imam Sadik, mir s njim: “Ko se odnosi prema muslimanima licemjerno i sa dva jezika, doći će na Sudnji dan a imat će dva jezika od va­tre.”[34]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko silom jede iz imetka svoga brata, a to mu ne vrati, jede žeravicu od vatre na Sudnjem danu.”[35]

Imam Sadik, mir s njim: “Svako onaj ko uči Kur'an da bi zaradio njime od ljudi, doći će na Sudnji dan sa licem bez mesa.”[36]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista će oholi biti proživljeni u obliku mrava, tako da će ih ljudi gaziti, sve dok Uzvišeni ne završi obračun.”[37]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada nastupi Sudnji dan, čut će se poziv: ‘Gdje su oni što su odbacivali Moje prijatelje?’ Ustat će ljudi na čijim licima neće biti mesa. Pa će biti rečeno: ‘Ovi su uznemiravali vjernike, nanosili im bol, bili protiv njih i korili ih zbog njihove vjere.’ Zatim će biti naređeno da ih vode u Džehennem.”[38]

Knjiga djela

I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu ćemo mu knjigu ot­vorenu pokazati: “Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun pola­gati!”[39]

Imam Bakir, mir s njim, u vezi s ajetom: I svakom čovjeku ćemo ono što uradi o vrat privezati: “Gdje god da bude, s njim su i njegova dobra i loša djela; neće se moći odvojiti od njih sve dok mu se na Sudnjem danu ne preda knjiga njegovih djela.”[40]

Imam Sadik, mir s njim, u vezi s ajetom: Čitaj knjigu svoju, dosta ti je danas što ćeš svoj račun polagati!: “Spomenut će se čovjeku sve ono što je radio i što mu je za njega zapisano. Kao da ga je tada učinio, zato će i govoriti: Teško nama, kakva je ovo knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve ih je pobro­jala.[41]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada nastupi Sudnji dan, dat će se čovjeku knjiga njego­vih djela, pa će mu biti rečeno: ‘Čitaj!’” Reče prenosilac: “Upitah: ‘Poznaje li ono što je u njoj?’ Imam odgovori: ‘Sjetit će se on svakog trena i riječi i koraka i šta god je radio, kao da je sve to tog trenutka učinio. Upravo zbog toga će reći: Teško nama, kakva je ovo knjiga…’”[42]

Desni i lijevi

Imam Sadik, mir s njim: “Kada Allah Uzvišeni bude htio svesti račun s vjernikom, dat će mu knjigu s desne strane i razračunat će ono što je među njima, pa će reći: ‘Moj robe, učinio si tako i tako i radio si to i to!’ Odgovorit će: ‘Tako je, Gospodaru moj, učinio sam to.’ Pa će reći: ‘Oprostio sam ti i pretvorio u dobra djela.’ Reći će ljudi: ‘Slavljen neka je Allah, zar ovaj nije imao nikakvog grijeha?’ A to se vidi u riječima Boži­jim: A onaj kome se knjiga da u desnu ruku, imat će brz i lahak obračun i vratit će se svojima radostan.[43]

Imam Sadik, mir s njim: “Kada Uzvišeni Allah želi obračun sa svo­jim zlim robom, to čini u prisustvu ljudi, osuđuje ga i predaje mu knjigu u lijevu ruku. To se vidi u riječima Božijim: A onaj kome se knjiga iza leđa bude dala, ubrzo će reći: ‘Teško meni, propadoh’, i otići će u vatru raz­buktalu, zaista je bio među svojima radostan.[44]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Bihar, 7/42/13.

[2] A‘lamu-d-din, 341.

[3] El-Kafi, 8/73/29.

[4] El-Mu'minun, 115.

[5] Sad, 28.

[6] Ja-sin, 78-79.

[7] Merjem, 66-67.

[8] Er-Rum, 27.

[9] Er-Rum, 50.

[10] Fatir, 9.

[11] El-Enbija, 1.

[12] El-Dža‘ferijjat, 212.

[13] Nehdžu-l-belaga, go­vor 190.

[14] El-Ahzab, 63.

[15] Kisasu-l-enbija, 281/346.

[16] Muhammed, 18.

[17] Ez-Zumer, 68.

[18] Ez-Zilzal, 1.

[19] El-Fedžr, 21.

[20] Et-Tur, 10.

[21] El-Kari‘a, 5.

[22] El-Infitar, 2.

[23] Et-Tekvir, 1-2.

[24] El-Infitar, 3.

[25] El-Hakka, 16.

[26] Kaf, 42.

[27] El-Hisal, 119/108.

[28] Tenbihu-l-havatir, 2/133.

[29] Et-Ter­gibu ve-t-terhib, 4/384/11.

[30] Kenzu-l-‘ummal, 38938.

[31] Emali-t-Tusi, 653/1353.

[32] Nehdžu-l-belaga, govor 102.

[33] El-Kafi, 8/95/69.

[34] Sevabu-l-a‘mal, 319/1.

[35] Isto, 322/8.

[36] Isto, 329/1.

[37] El-Kafi, 2/311/11.

[38] Isto, 351/2.

[39] El-Isra, 13-14.

[40] Tefsiru-l-Kummi, 2/17.

[41] Tefsiru-l-‘Ajjaši, 2/228/35.

[42] Isto, 2/228/34.

[43] Ez-Zuhdu lil-Husejn ibn Se‘id, 92/246.

[44] Isto; El-Inšikak, 10–13.

Pitanja i odgovori