Bezgrješnost

Imam Ali, mir s njim: “Ko bude nadahnut čistotom, bit će sigu­ran od posrtaja.”[1]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Imam od nas može biti samo bezgrješan. Bezgrješnost nije na njemu vidljiva da bi time bio pre­poznat i zato bezgrješni mora biti određen.” Rekoše mu: “O sine Poslanikov, šta znači bezgrješan čovjek?” Odgovori: “To je čovjek koji je pričvršćen za uže Božije, a uže Božije je Kur'an Časni: oni se ne razdvajaju do Sudnjega dana. Imam upućuje Kur'anu, a Kur'an upućuje Imamu, i to su riječi: Zaista ovaj Kur'an upu­ćuje onome što je ispravnije.[2]

Imam Sadik, mir s njim, kada ga je Hišam upitao u vezi sa bezgrješnim čovjekom: “Bezgrješan čovjek je Božijom pomoći zašti­ćen od svih Božijih zabrana, a Allah Uzvišeni kaže: A svako ko traži zaštitu kod Boga, pa on je upućen na Pravi put.”[3]

Uzroci bezgrješnosti

Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah Uzvišeni čuva od grijeha onoga ko Mu se pokorava, a ne čuva onoga ko Mu je neposlušan.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke doprinosi bezgrješnosti.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je bogobojaznost bezgrješnost za tebe u životu, a ugled za tebe nakon smrti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Bezgrješnost je bliska bogobojaznosti.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Mudrost je vrsta bezgrješnosti, a bezgrešnost je vrsta blagodati.”[8]

Imam Ali, mir s njim, u dovama: “Bože moj, nema načina za bi­jeg od grijeha osim uz Tvoju pomoć, i nema prilaza dobrim djelima osim voljom Tvojom. Pa kako da se okoristim nečim kada mi to priječi volja Tvoja? I kako da pobjegnem od grijeha, ako me u tome ne stigne Tvoja pomoć?”[9]

Imam Bakir, mir s njim: “Kada Allah zna za nečiju dobru namjeru, On ga zaštiti nepogrješivošću.”[10]

Bezgrješnost Imama

Imam Sadik, mir s njim, o osobinama Imama: “On je zaštićen od posrtaja i sačuvan od bilo kakve nepodopštine.”[11]

Imam Sadik, mir s njim: “Mi objašnjavamo Božije zapovijedi, mi smo skupina bezgrješnih.”[12]

Imam Rida, mir s njim: “Imam – čist je od grijeha i daleko od nedostataka.”[13]

Imam Rida, mir s njim: “Pa on je bezgrješan, potvrđen, pomog­nut, ojačan. Sačuvan je od svih greški, posrnuća i spoticanja. Al­lah Svevišnji im daje ova svojstva da bi bili dokazi Njegovim robo­vima i da bi bili Njegovi svjedoci protiv ljudi.”[14]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

 

[1] Isto, 8469.

[2] Me‘ani-l-ahbar, 132/1.

[3] Isto, 132/2.

[4] El-Kafi, 8/82/39.

[5] Gureru-l-hikem, 879.

[6] Isto, 3466.

[7] Isto, 4316.

[8] Isto, 12.

[9] El-Beledu-l-emin, 315.

[10] El-Bihar, 78/188/41.

[11] El-Kafi, 1/204/2.

[12] Isto, 1/269/6.

[13] Isto, 1/200/1.

[14] Isto, 1/203/1.

Pitanja i odgovori