Pouka, ibret

Zato uzmite pouku, o vi koji ste obdareni razumom![1]

Poslanik, s.a.v.a.: “Uzimajte pouke, kod vaših predaka imate mnogo prim­jera.”[2]

Imam Ali, mir s njim: “Istinski vjernik gleda svijet očima uzi­manja pouke i iz njega uzima hranu samo kada je najneophodnije.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Ko izabere neznanje, uzima malo pouke.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke istiniti je opominjač; ko razmišlja, uzima pouku, ko uzima pouku, usteže se od grijeha i svega što vodi u propast, a ko se povuče, spasio se.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke vodi ka ispravnosti.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Ko pouku uzima, uviđa, ko uviđa, razu­mijeva, ko razumijeva, saznaje.”[7]

Iz čega treba uzimati pouku

U kazivanju o njima pouka je za one koji su razumom obdareni.[8]

On čini da noć i dan naizmjenice nastupaju i u tome je, doista, pouka za one koji pameti imaju.[9]

Imam Ali, mir s njim: “U ovosvjetskim izmjenama nalazi se pouka.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Ako uzmeš pouku iz onoga što ti je od života prošlo, sačuvat ćeš ono što ti je od njega ostalo.”[11]

Imam Ali, mir s njim: “Uzmite pouku iz onoga što je Bog učinio sa Iblisom u prilici kada mu je propalo djelo dugotrajno i napor kra­jnji.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “I uzmite pouku iz onoga što se dogodilo oholim narodima prije vas, koje je stigla srdžba Božiji, žes­tina, ukor i kazna.”[13]

Imam Ali, mir s njim: “Kako je puno pouka, a kako je malo pou­čavanja!”[14]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim: “Siroti čovjek! Svakoga dana ima tri nesreće, a ni iz jedne od njih ne uzima pouku. Kada bi uzeo pouku, postale bi mu lahke tegobe i poslovi ovosvjetski. Prva nesreća je dan koji mu skraćuje život; kada mu bude od imetka umanjeno, on je tužan, a imetak se može zamijeniti, dok se život koji je prošao ne može ničim nadoknaditi. Druga nesreća je da u potpunosti prima svoju opskrbu pa ukoliko bude stečena na dopušten način, polagat će za nju račun, a ukoliko bude na nedopušten način stečena, bit će za to kažnjen. A treća pouka je najveća od svih.” Upitaše: “Koja?” Reče: “Nema dana da čovjek omrkne, a da se nije približio Ahiretu za jedan dio puta, ali ne zna da li je bliže Džennetu ili Džehennemu.”[15]

Plod uzimanja pouke

Imam Ali, mir s njim: “Uzimanje pouke povlači za sobom ne­pogrešivost.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Stalno uzimanje pouke vodi pro­nicljivosti i za plod ima prestanak griješenja.”[17]

Imam Ali, mir s njim: “Ko puno uzima pouku, manje posrće.”[18]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Hašr, 2

[2] Kenzu-l-fevaid, 2/31.

[3] Nehdžu-l-belaga, pouka 377.

[4] Gureru-l-hikem, 7837.

[5] El-Bihar, 78/92/101.

[6] Isto, 78/92/101.

[7] Nehdžu-l-belaga, pouka 208.

[8] Jusuf, 111.

[9] En-Nur, 44.

[10] Gureru-l-hikem, 6453.

[11] Isto, 7589.

[12] Nehdžu-l-belaga, govor 192.

[13] Isto, govor 192.

[14] Isto, izreka 307.

[15] El-Bihar, 78/160/20.

[16] Gureru-l-hikem, 879.

[17] Isto, 5150.

[18] Isto, 8056.

Pitanja i odgovori