Karakteristike islama

Knjiga Karakteristike islama nudi mogućnost općeg uvida u islam, na vrlo jasan i jednostavan način. Predočeni su odgovori na pitanja koja se tiču porijekla ideoloških razlika i njihovo djelovanje na oblikovanje odgovarajućih pogleda na svijet koji iz tih razlika proističu. Koja su čovjekova sredstva spoznaje i u čemu je njihova međusobna razlika? Koje stvari čovjek spoznaje? Ova i druga pitanja dobivaju svoje odgovore u ozračju kur'anskih ajeta i racionalnih dokaza. Nakon ove pripreme, pristupa se pojašnjavanju islamskog pogleda na svijet, kroz dvadeset pet načela na temelju kojih se može steći slika o islamu. dio knjige posvećen je i ideološkim postavkama islama, razvrstanim u trideset načela. Istaknut je značaj islamskih propisa u društvu, pri čemu se uvažavaju zakoni i pojedinačnih, i društvenih prava i sloboda, a u slučaju njihovog suprotstavljanja prednost imaju društvena. Ova, kao i brojna druga načela samo su dijelovi mozaika islama, a u ovoj knjizi data su na jednostavan i sažet način.

Pitanja i odgovori