Zauzimanje (šefa'at)

 Zauzimanje na Ovome svijetu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Posredujte, bit ćete nagrađeni.”[1]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Onome ko posredovanjem ukloni neko zlo ili njime oživi neku korist, Uzvišeni Allah će učvrstiti korake na Dan kada će se noge izmicati.”[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Posredovanje je zekat na položaj.”[3]

Posredovanje na Budućem svijetu

Reci: “Jedino Allahu u cjelini pripada posredovanje, i jedino Njemu pripada vlast na Nebesima i na Zemlji, a poslije ćete se Njemu vratiti.”[4]

Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?![5]

Niko ne posjeduje pravo posredovanja, osim onaj ko je od Milostivog zavjet uzeo.[6]

Toga dana će biti od koristi samo posredovanje onoga kome Milostivi dopusti i dozvoli da se za nekoga zauzme.[7]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moje zauzimanje za moj ummet je za onoga ko voli moju porodicu.”[8]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sigurno ću se zauzimati za onoga ko bude imao u srcu vjerovanja koliko i krilo muhe.”[9]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Kada stignem do položaja ‘hvale dostojnog mjesta’, činit ću šefa‘at za velike grješnike iz moga ummeta i Allah će prihvatiti moj zagovor. Tako mi Allaha, neću činiti šefa‘at za onoga ko je uznemiravao moj porod.”[10]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Svaki vjerovjesnik je imao molbu zbog koje je činio dovu i tražio od Allaha njeno ispunjenje, ali ja sam sačuvao svoju molbu za šefa‘at moga ummeta na Sudnjem danu.”[11]

Imam Bakir, mir s njim, o Allahovim riječima: Ubrzo će Gospodar tvoj tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti: “To je zauzimanje! Tako mi Allaha, to je zauzimanje! Tako mi Allaha, to je šefa‘at.”[12]

Oni kojima će biti uskraćeno zauzimanje

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Dvoje ljudi neće imati moje zauzimanje: vladar tlačitelj i otpadnik od vjere.”[13]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moje zauzimanje se odnosi na velike grješnike, osim mnogobožaca i nasilnika.”[14]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Moje zauzimanje neće se odnositi na onoga koji svoj namaz smatra malo važnim, niti će se, tako mi Allaha, takav meni pridružiti na Havdu.”[15]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ne vjeruje u moje zauzimanje,  Allah mu ga neće ni darovati.”[16]

Potreba i prvih i posljednjih za posredovanjem

Ebu Ejmen se obrati Imamu Bakiru, mir s njim, riječima: “O Ebu Džafere! Vi obmanjujete ljude stalno govoreći: ‘Muhammedov šefa‘at, Muhammedov šefa‘at!’” Imama Bakira su ove riječi toliko rasrdile da mu se boja lica promijenila i rekao je: “Teško tebi, o Ebu Ejmene! Zar te prevarilo to što si sačuvao stomak i stidno mjesto?! Da vidiš strahote Sudnjega dana, sigurno bi uvidio potrebu za šefa‘atom Muhammeda, s.a.v.a. Teško tebi! Da li će se zauzimati i za koga osim za onoga kome će Džehennem biti obavezan?!” Potom je rekao: “Nema nikoga ni od prvih ni od posljednjih, a da na Sudnjem danu neće imati potrebu za šefa‘atom Muhammeda, s.a.v.a.”[17]

Zagovornici

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tri skupine će se zauzimati kod Allaha i njihovo zauzimanje će biti primljeno: vjerovjesnici, potom učenjaci, a potom šehidi.”[18]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Šefa‘at pripada vjerovjesnicima, njihovim nasljednicima, vjernicima i melecima.”[19]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Petero će se zauzimati: Kur'an, rodbina, povjerenje (držanje emaneta), vaš Poslanik i porodica vašega Poslanika.”[20]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Nema spasonosnijeg zagovornika od pokajanja.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Zagovornik stvorenjima je djelovanje po istini i pridržavanje istinoljubivosti.”[22]

Sredstvo posredništva

O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite sredstvom nekim i na Putu Njegovu se borite kako biste postigli što želite.[23]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Tražite od Allaha za mene položaj posredništva (vesile). Ko bude tražio za mene taj položaj, moje zauzimanje za njega će biti dopušteno.”[24]

Ko je među ljudima najdostojniji posredovanja

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbliži meni sutra i najpreči da se zauzimam za njega je najistinoljubiviji od vas, onaj ko najbolje ispunjava preuzete obaveze, ko je najbolji u ponašanju i najbliži ljudima.”[25]

Posredovanje vjernika u mjeri njegova djela

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Među vjernicima ima onih koji će činiti šefa‘at drugima u mjeri broja pripadnika plemena Rebi‘a i Mudar, a vjernici koji će najmanje činiti šefa‘at činit će ga za trideset ljudi.”[26]

Imam Bakir, mir s njim: “Čovjek će se zauzimati za svoje pleme, neki drugi će se zauzimati za svoju porodicu, a neko treći zauzimat će se u mjeri svoga djela za dvojicu od ljudi, a i ovo je hvale vrijedan položaj.”[27]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Isto, 6489; Sahihu-l-Buhari, 1342.

[2] Kenzu-l-‘ummal, 6496.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 381.

[4] Ez-Zumer, 44.

[5] El-Bekare, 255.

[6] Merjem, 87.

[7] Ta-Ha, 109 (Pogledati: El-En‘am, 51 i 70; Es-Sedžde, 40; El-Enbija, 28).

[8] Kenzu-l-‘ummal, 39057.

[9] Isto, 39043.

[10] Emali-s-Saduk, 242/3.

[11] El-Hisal, 29/103.

[12] El-Bihar, 8/57/72.

[13] El-Hisal, 63/93.

[14] Isto, 355/36.

[15] El-Mehasin, 1/159/223.

[16] ‘Ujunu ahbari-r-Rida, 1/136/35.

[17] El-Bihar, 8/38/16.

[18] El-Hisal, 156/197.

[19] El-Bihar, 8/58/75.

[20] Isto, 8/43/39.

[21] El-Bihar, 8/58/75.

[22] Gureru-l-hikem, 5789.

[23] El-Maide, 35.

[24] Sahihu Muslim, 384.

[25] Emali-s-Saduk, 411/5.

[26] El-Bihar, 8/58/75.

[27] Isto, 8/43/41.

Pitanja i odgovori