Ono što otklanja zastore spoznaje

Kur'an:

O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima![1]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Najbolji lijek jeste Kur'an.“[2]

Prisjećanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prisjećanje Boga je lijek.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Srca žive prisjećanjem Boga.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Adem se potužio Bogu na ono što mu govori strast i tuga, pa mu je s visoka sišao Džibril, mir s njime, i rekao: ‘O Ademe, reci: Nema moći ni snage, osim s Bogom!’ On je to rekao, pa su došaptavanje šejtana i tuga nestali.“[5]

Traženje utočišta u Boga

 Kur'an:

I reci: U Tebe ja, Gospodaru moj, tražim utočište od priviđanja šejtanskih i Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš![6]

Hadis:

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Iblis ima njušku poput njuške psa koju drži na srcu čovjekovom podsjećajući ga neprestano na strasti i užitke; on mu daje nadanja i donosi došaptavanja u srce njegovo da bi u njemu pobudio sumnju u Gospodara njegova. Ali, kada čovjek kaže: ‘Utječem se Bogu Svečujućem i Sveznajućem od prokletog šejtana i utječem se Bogu od prisustva njihova jer, zaista, Bog je Svečujući i Sveznajući’, tada se njuška skloni od njega.“[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 1, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Junus, 57.

[2] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 1169, predaja 3533.

[3] Šu‘abu-l-iman, sv. 1, str. 459, predaja 717.

[4] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 120.

[5] El-Emali li-s-Saduk, str. 637, predaja 855.

[6] El-Mu'minun, 97-98.

[7] Kenzu-l-‘ummal, sv. 1, str. 251, predaja 1266.

Pitanja i odgovori