Prisnost

Prisnost 

Imam Ali, mir s njim: “Neka ti ništa osim istine ne bude prisno i neka te ne uplaši ništa osim nepravde!”[1]

Imam Sadik, mir s njim: “Troje je izvor prisnosti: poslušna žena, čestito dijete i srdačan prijatelj.”[2]

Imam Rida, mir s njim: “Pretjerivanje u prisnosti uklanja strahopoštovanje i ugled.”[3] 

Prisnost sa Allahom 

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko napusti niskost činjenja grijeha i okrene se časti pokornosti, Allah, dž.š., će ga bez posredstva prisnoga učiniti prisnim i pomoći će ga bez imetka.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Ko se odvoji od ljudi u osamu, postao je prisan sa Uzvišenim Allahom.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema nijednog vjernika, a da ga Allah, dž.š., nije obdario imanom i prisnošću koja mu daje smiraj tako da neće biti usamljen čak ni na vrhu planine.”[6]

Imam Askeri, mir s njim: “Ko postane prisan sa Allahom, odvaja se od ljudi.”[7]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

 


[1]Gureru-l-hikem, 10303.
[2]El-Bihar, 78/231/25.
[3]A‘lamu-d-din, 307.
[4]El-Bihar, 75/359/73.
[5]Gureru-l-hikem, 8644.
[6]El-Bihar, 70/111/14.
[7]Ed-Durretu-l-bahire, 43.

Pitanja i odgovori