Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju 2

Ova knjiga predstavlja jedan od prvih ozbiljnih naučnih pokušaja u islamskom svijetu da se stavovi o obrazovanju i odgoju saberu, razmotre i sistematiziraju. U drugom svesku upoznat ćemo se sa stavovima velikih islamskih znalaca, od kojih se posebno ističu Suhrevardi, Tusi i Mevlana.

Pitanja i odgovori