Stavovi islamskih mislilaca o obrazovanju i odgoju 3

Ova knjiga predstavlja jedan od prvih ozbiljnih naučnih pokušaja u islamskom svijetu da se stavovi o obrazovanju i odgoju saberu, razmotre i sistematiziraju. U trećem svesku upoznajte se sa odgojim principima i ciljevima prema Gazaliju.

Pitanja i odgovori