Teške tegobe

Abd al-Wehhab ibn Muhammed, koji je ljudima Meke učio Kur'an, prenio je od Abu Zekerijjaa Yahya ibn Abu Zekerijjaa, od Abdullaha ibn Abu al-Qasima, od Šerif ibn Sabiqa al-Taflisija, od Al-Fadla ibn Abu Qurra, od Abdullaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ovo je dova za one koje su snašle ozbiljne tegobe i nevolje poput raka itd. Stavite svoju ruku na čelo oboljelog i recite: ‘U ime Allaha i sa Allahom i ka Allahu i onome što Allah smjera. Nema moći ni snage osim kod Allaha, Ibrahim je prijatelj Allahov, Musa je razgovarao sa Allahom, Nuh je imao pouzdanje u Allaha, Isa je bio ruh Allahov, Muhammed je Njegov najodabraniji Poslanik, neka je blagoslov Allahov na sve njih i zaštita od svake ozbiljne tegobe i nevolje, od vjetra, demona, bolne odredbe Allahove i Njegova određenja – za toga i toga, sina toga i toga, i da mu ni rak ni druge bolesti ne mogu prići. Tražim zaštitu za njega savršenim Allahovim riječima, kojima je Adem – mir neka je na nj – tražio milost svoga Gospodara i On mu uslišao. Sigurno je On Onaj Koji uslišava, Samilosni. O, neprijatne boli i zli duhovi, odlazite voljom Alla­hovom, pomoću Allahovom, moći Allahovom – sigurno Njemu pripadaju sva stvorenja i odredba svih stvari. Uzvišen je Allah i neka je slava Go­spodaru svih svjetova.’ Potom proučite iz Kur'ana suru Al-Hamd, ajet al-Kursijj (Kur'an, 2:255) i deset ajeta sure Ja-Sin. Zatim zatražite od Njega ozdravljenje, pozivajući se na pravo Muhammedovo i prava Ehli-bejta, tako ćete biti izliječeni od svake bolesti, ako Bog da.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori