Vrijednost života

Božiji Poslanik, s.a.v.a., rekao je Ebu Zerru: “Iskoristi pet stvari prije drugih pet: mladost prije starosti, zdravlje prije bolesti, bogatstvo prije siromaštva, slobodno vrijeme prije zauzetosti i život prije smrti.” (Biharu-l-envar, sv. 77, str. 77.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Nema ništa vrjednije od crvenog zlata, osim onog što je ostalo od života vjernika.” (Gureru-l-hikem, str. 257.)

Imam Sadik a.s., kaže: “Na Sudnjem danu poglavari ljudi će doći na kapije Dženneta i pokucati, pa će im biti upitani: ‘Ko ste vi?’ Oni će odgovoriti: ‘Mi smo strpljivi.’ Zatim će biti upitani: ‘U čemu ste bili strpljivi?’ Odgovorit će: ‘Bili smo strpljivi u pokoravanju Bogu i izbjegavanju grijeha protiv Njega.’ Uzvišeni Allah će reći: ‘Istinu su rekli. Uvedite ih u Džennet.’ To su riječi Uzvišenog: ‘Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.'”1    (El-Kafi, sv.2, str. 75. )

Imam Ali, a.s., kaže: “Sretan je onaj koji nema velikih očekivanja i koji iskorištava svoje prilike.” (Gureru-l-hikem, str. 206)

 

 

1 Al-Zumar, 10.

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori