Savjetovanje, rad i besposlenost

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ako vaši vladari budu najodabraniji među vama, bogataši darežljivi i vaši poslovi se budu obavljali putem savjetovanja, onda je život na zemlji za vas bolji od bivanja ispod zemlje. Ako su vaši vladari loši, bogataši stisnute ruke, a vaši poslovi se budu obavljali bez međusobnog savjetovanja, onda je za vas život ispod zemlje bolji od bivanja na njoj.” (Menhedžu-ssadikin, sv. 2, str. 373.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko traži savjet od mudrog osvjetlio se svjetlošću razuma.” (Gureru-l-hikem, str. 336.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Ko se savjetuje sa razumnim pronašao je pravi put i ostvario savjet onih prije sebe.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 105.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek neće postati nesretan savjetovanjem, niti će ostvariti dobit tvrdoglavošću.” (Nehdžu-l-fesaha, str. 533.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Postoji sedamdeset dijelova ibadeta, od kojih je najbolji zarađivanje za život na dozvoljen način.” (Et-Tehzib, sv. 6, str. 324.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Daleko je pouzdavanje u ugodnost i besposlenost od postizanja sreće.” (Gureru-l-hikem, str. 197.)

Imam Bakir, a.s., kaže: “Izbjegavajte ljenčarenje i mrzovolju. To su ključevi svakog zla.” (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 175.)

Enes ibn Malik prenosi da je Božijeg poslanika, s.a.v.s, kada je stigao sa Bitke na Tebuku dočekao Sa'd el-Ensari i Poslanik se rukovao s njim, pa je upitao: “Zašto ti je ruka tako žuljevita?” Odgovorio je: ‘Božiji poslaniče, radim sa užetom i lopatom i tako opskrbljujem porodicu”, pa je Poslanik, s.a.v.a., poljubio njegovu ruku i rekao: ”Ovo je ruka koju Vatra nikad neće dotaći.” (Usdu-l-gabeti, sv. 2, str. 269.)

 

 

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori