Pažnja prema rodbini i dobročinstvo prema roditeljima

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko želi da mu se opskrba uveća i odgodi smrtni čas, neka posvećuje pažnju rodbini.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 89.) 

Imam Rida, a.s., kaže: “Imetak se ne nagomilava, osim u pet slučajeva: pretjeranom škrtošću, dugim nadanjem, pohlepom koja nadvladava, kidanjem rodbinskih veza i davanjem prednosti Ovom svijetu nad Budućim.” (Biharu-l-envar, sv. 73, str. 138.) 

Imam Bakir, a.s., kaže: “Čuvanje rodbinskih veza uzrokuje:

– pročišćenje i prihvaćanje djela

– uvećanje imetka,

– suzbijanje nevolje,

– olakšanje polaganja računa na Onom svijetu, 

– odgađanje smrtnog časa.” (El-Kafi, sv. 2, str. 150.) 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Tri skupine ljudi neće ući u Džennet: oni koji piju opojna pića, oni koji gataju i oni koji se odriču svoje rodbine.” (El-Hisal, str. 179.) 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Božije zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Njegova srdžba je u njihovoj srdžbi. (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 15, str. 176.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Najbolja djela su: namaz u njegovo vrijeme, pažnja prema roditeljima i džihad na Božijem putu.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 85.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko želi da mu Uzvišeni i Slavni Allah umanji smrtne muke neka čuva veze sa rodbinom i čini dobročinstvo roditeljima. Ako čovjek postupi tako, Bog će mu olakšati smrtnu patnju i neće uopće biti pogođen siromaštvom u životu.” (Sefinetu-l-bihar, sv. 2, str. 55)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko pogleda roditelje sa srdžbom, iako su bili nepravedni, Bog mu neće prihvatiti namaze.” (El-Kafi, sv. 2, str. 349.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Budite pažljivi prema roditeljima, kako bi i vaša djeca bila pažljiva prema vama i suzdržite se žena drugih, kako bi i vaše žene bile zaštićene.” (El-Kafi, sv. 5, str. 554.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Došao je neki čovjek kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i upitao ga o dobročinstvu prema roditeljima, pa je ovaj rekao: ‘Poštuj svoju majku, poštuj svoju majku i opet poštuj svoju majku; poštuj svoga oca, poštuj svoga oca i opet poštuj svoga oca. Majku je spomenuo prije oca.”‘(El-Kafi, sv. 2, str. 162.)

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa perzijskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori