Dar, milostinja i zekat

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada milostinja napušta ruke svoga darivatelja ona izgovara: ‘Bila sam prolazna, a ti si me učinio vječnom, bila sam beznačajna, a ti si me učinio značajnom, bila sam neprijatelj, a ti si me pretvorio u prijatelja, sačuvao si me i ja ću tebe sačuvati na Dan oživljenja.'” (Isna ‘ašerijja, str. 223.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Ko obraduje vjernika on je prije svega zadovoljio Boga, potom Poslanika, a potom i nas, Ehli-Bejt.”  (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 314.)

Imam Ali, a.s.,, kaže: “Allah Uzvišeni je odredio opskrbu siromašnima u imecima bogatih ljudi, pa siromah ogladni samo kada ga bogati zanemari.”   (Nehdžu-l-belaga, izreka 320.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Vjernik koji svoj imetak ne iskoristi da pomogne vjerniku koji je u potrebi, tako mi Allaha neće okusiti hranu Dženneta, niti piti zapečaćeni napitak.”  (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 314)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Moj Ummet živjet će pravično sve dok su povjerljivi jedni prema drugima, dok vraćaju zaloge njihovim vlasnicima i daju zekat; ako prestanu izvršavati svoje dužnosti zadesit će ih glad i oskudica (Vesa’ilu-šši’a, sv. 6, str. 13.)

Imam Ali, a.s., kaže: “O sine Ademov, budi zastupnik svoj u vlasništvu svome i postupaj s tim onako kako želiš da bude postupano s tim nakon smrti tvoje.” (Nehdžu-l-belaga, izreka 254.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Davanjem milostinje liječite svoje bolesti, jer milostinja sigurno otklanja nesreću i bolest, produžuje život i povećava blagodati.”  (Kenzu-l-‘ummal, sv. 6, str. 371.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Kada sam se uspinjao na nebo vidio sam tri natpisa na vratima Dženneta.

Prvi natpis: U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. Ja sam Allah, nema boga osim Mene, koji bi spriječio da Moja milost prethodi Mojoj srdžbi.

Drugi natpis: U ime Boga, Milostivog, Samilosnog. Za milostinju je naknada deset puta, za zajam osamnaest puta, za pažnju prema rodbini trideset puta.

Treći natpis: Ko shvaća Moj visoki položaj i Moje Gospodstvo nikad Me neće okriviti u pogledu opskrbe.”  (Isna ‘ašerijja, str. 85.)

Prenosi se od Tawusa ibn Jemana da je rekao: “Čuo sam Alija ibn Husejna, a.s., da govori: ‘Vjernik posjeduje pet osobina.’ Upitao sam ga koje su to osobine, a on je odgovorio: ‘Pobožnost u samoći, davanje sadake u oskudici, strpljenje u nedaćama, suzdržanost u ljutnji i iskrenost u  strahu.” (El-Hisal, str. 127)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori