Hadž

Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svako ko je u mogućnosti.[1]

I oglasi ljudima Hadž! – dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim; dolazit će iz mjesta dalekih.[2]

Imam Ali, mir s njim: “Bojte se Boga, i opet, bojte se Boga u pogledu Kuće Gospodara vašega! Ne napuštajte je dok ste živi, jer ako ona bude napuštena, ni vi nećete biti oni na koje se ugleda.”[3]

Imam Ali, mir s njim: “Hadž je džihad svakog slabašnog.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Jedan dirhem utrošen na putu Hadža vrijedi koliko hiljadu dirhema.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “Hodočasnik na Hadžu i Umri je Božiji gost i On ga daruje oprostom.”[6]

Smisao Hadža

Imam Ali, mir s njim: “Allah vam je učinio obaveznim hodočašće časnoj Kući Njegovoj, koja je tačka usmjeravanja za ljude koji se vraćaju prema njoj kao što se stoka vraća svojim boravištima i traže utočište u njoj kao što golubovi traže utočište. Uzvišeni Allah ju je učinio znakom skrušene poniznosti pred Svojom veličinom i znakom pokornosti pred Svojom moći.”[7]

Imam Zejnu-l-Abidin, mir s njim: “Činite Hadž i Umru, tijela će vam ostati zdrava, opskrba će vam se uvećati, iman će vam postati postojan i osigurat će se potrepštine ljudi i vaše porodice.”[8]

Imam Bakir, mir s njim: “Hadž umirujuće djeluje na srca.”[9]

Imam Sadik, mir s njim: “Ovo je Kuća kojom je Allah stvorenja Svoja potakao na robovanje, da bi iskušao njihovu pokornost kroz prisustvo kraj nje. Potakao ih je na njeno veličanje i zijaret. Učinio ju je mjestom poslanikā i kiblom klanjača. Ona je jedna grana Njegovog zadovoljstva, put kojim se stiže do Njegovog oprosta. Ona je postavljena na savršenoj uravnoteženosti i središtu uzvišenosti.”[10]

Imam Sadik, mir s njim: “Nema dražeg komada zemlje Uzvišenom Allahu od mjesta činjenja sa‘ja, zato što je ovdje ponižen svaki tiranin i silnik.”[11]

Imam Rida, mir s njim: “Ako bude rečeno: ‘Zašto je propisan Hadž?’ u odgovoru treba reći: ‘Radi odlaska do Allaha, dž.š., i traženja uvećanja od Njega… te upoznavanja vjerskih pitanja i prenošenja govora Imama, mir s njima, na sve strane i u sve krajeve.’”[12]

Hadž uklanja siromaštvo

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Hadž uklanja siromaštvo.”[13]

Imam Sadik, mir s njim: “Ko obavi Hadž tri puta, nikad ga neće zadesiti siromaštvo.”[14]

Imam Sadik, mir s njim: “Nisam vidio ništa da tako brzo donosi imetak i otklanja siromaštvo kao što je ustrajnost u zijaretu ove Kuće.”[15]

Imam Sadik, mir s njim, na riječi Ishaka ibn Ammara: “Odlučio sam da svake godine obavezno idem na Hadž ili da pošaljem nekoga iz moje porodice svojim novcem”, upitao je: “Čvrsto si to odlučio?” Ishak odgovori: “Da.” Imam reče: “Ako tako učiniš, budi siguran u uvećanje imetka. Najavljujem ti radosnu vijest obilja imetka.”[16]

Ono što Hadž upotpunjava

Hadž i Umru radi Allaha upotpunite![17]

Imam Ali, mir s njim: “Kada odete obaviti Hadž, upotpunite ga posjetom Božijem Poslaniku, s.a.v.a., jer napuštanje toga je otuđivanje od Poslanika. To vam je naređeno. Upotpunite Hadž posjetom kabura onih koje vam je Allah učinio obaveznim u pogledu njihova prava i posjete. Tražite opskrbu kod njih.”[18]

Imam Bakir, mir s njim: “Upotpunjenje Hadža je susret sa imamom.”[19]

Imam Bakir, mir s njim: “Zaista je ljudima naloženo kao obavezno da dođu i obiđu oko ovog kamenja, a potom da dođu do nas, da iskažu ljubav i vilajet naš i obznane nam svoju podršku.”[20]

Posljedica napuštanja Hadža

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko bude Hadž odgađao sve dok ne umre, Allah će ga proživjeti na Sudnjem danu kao jevreja ili kršćanina.”[21]

Imam Ali, mir s njim: “Ko napusti Hadž zbog ovosvjetskih potreba, neće mu biti udovoljeno sve dok ne vidi hadžije (kad se vrate s Hadža).”[22]

Zanemarivanje Božije Kuće

Allah je učinio da Kaba, Časni hram, bude preporod za ljude.[23]

Imam Sadik, mir s njim, kada mu se Abdurrahman obratio riječima: “Neki od ovih pripovjedača kažu ovako: ‘Kada čovjek učini Hadž i potom umjesto da ide ponovo na Hadž dadne sadaku i obiđe rodbinu, to je za njega bolje.’ Imam reče: ‘Oni lažu. Ako ljudi to budu činili, ova Kuća će ostati napuštena, a Uzvišeni Allah ju je učinio preporodom za ljude.’”[24]

Malobrojnost hadžija

Abdurrahman ibn Kesir: “Otišao sam sa Imamom Sadikom, mir s njim, na Hadž. Kada nas je put nanio pored uzvisine, on se pope na nju, pogleda ljude i reče: ‘Koliko je mnogo galamdžija, a kako je malo hadžija.’”[25]

Adab hadžije

Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima Hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema svađe u danima Hadža.[26]

Imam Bakir, mir s njim: “Nema vrijednosti zijaretiti ovu Kuću onome ko je to naumio, a ne bude imao tri osobine: bogobojaznost koja sprječava činjenje grijeha prema Uzvišenom Allahu, strpljivost koja zadržava srdžbu i lijepo ponašanje sa saputnikom.”[27]

Pravila ponašanja u ihramu

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ko ode na Hadž sa haram imetkom i kaže: ‘Odazivam Ti se, Moj Bože, odazivam Ti se’, u odgovoru Allah njemu kaže: ‘Nema tebi odaziva niti sreće, Hadž ti je odbijen i tebi vraćen!’”[28]

Imam Sadik, mir s njim: “Dvije su vrste Hadža: Hadž zbog Allaha i Hadž zbog ljudi. Onome ko obavi Hadž zbog Allaha nagrada od Uzvišenog Allaha je Džennet, a onoga ko obavi Hadž zbog ljudi, neka ljudi nagrade na Sudnjem danu.”[29]

Malik ibn Enes: “Jedne godine otišao sam na Hadž sa Džaferom es-Sadikom, mir s njim. Kada mu je jahalica stala na mjestu ihrama, koliko god da se trudio izgovoriti telbiju, glas mu se u grlu prekidao i samo što nije pao sa svoje jahalice. Rekao sam mu: ‘Izgovori, o sine Božijeg Poslanika, obavezno to moraš reći.’ On reče: ‘O sine Ebu Amira, kako da se usudim reći: odazivam Ti se, moj Bože, odazivam Ti se, kada me je strah da mi On u odgovoru ne kaže: Nema tebi odaziva, niti sreće!’”[30]

Imam Rida, mir s njim: “Naređeno je ljudima da se obuku u ihrame da bi srca postala skrušena prije nego se u uđe u Harem Božiji i mjesto sigurnosti i da se ne vežu ničim od ovosvjetskih stvari, ukrasa i užitaka, da u tom stanju pokažu trud, da Njega uzmu za cilj i da se cijelim bićem okrenu Njemu.”[31]

Nagrada onom ko umre na Hadžu

Imam Sadik, mir s njim: “Ko umre na putu za Meku, ili u povratku, bit će zaštićen od najvećeg straha na Sudnjem danu.”[32]

Imam Sadik, mir s njim: “Onoga ko umre u ihramu Allah će proživjeti kao onoga koji izgovara telbiju.”[33]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Amar Imamović


[1] Ali ‘Imran, 97.

[2] El-Hadždž, 27.

[3]Nehdžu-l-belaga, pismo 47.

[4]El-Hisal, 620/10.

[5] Isto, 628/10.

[6] Isto, 635/10.

[7]Nehdžu-l-belaga, govor 1.

[8]Sevabu-l-a‘mal, 70/3.

[9]Emali-t-Tusi, 296/582.

[10]Emali-s-Saduk, 493/4; Et-Tevhid, 253/4.

[11] El-Bihar, 99/45/34.

[12]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/119/1.

[13]Tuhafu-l-‘ukul, 7.

[14]El-Hisal, 117/101.

[15]Emali-t-Tusi, 694/1478.

[16]Sevabu-l-a‘mal, 70/4.

[17] El-Bekare, 196.

[18]El-Hisal, 616/10.

[19]‘Ujunu ahbari-r-Rida, 2/262/29.

[20] Isto, 2/262/30.

[21] El-Bihar, 77/58/3.

[22]Sevabu-l-a‘mal, 281/1.

[23] El-Maide, 97.

[24]‘Ilelu-š-šerai‘, 452/1.

[25]El-Bihar, 27/181/30.

[26] El-Bekare, 197.

[27]El-Hisal, 148/180.

[28]Ed-Durru-l-mensur, 2/63.

[29]Sevabu-l-a‘mal, 74/16.

[30]El-Hisal, 167/219; ‘Ilelu-š-šerai‘, 235/4.

[31]Vesailu-š-ši‘a, 9/3/4.

[32]El-Kafi, 4/263/45.

[33]El-Bihar, 7/302/56.

 

Pitanja i odgovori