Prava braće muslimana

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko rastuži vjernika, pa mu da čitav svijet, to ne može biti nadoknada i za to neće biti nagrađen.” (Biharu-l-envar, sv. 75, str. 150.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Među najstrožijim dužnostima prema bratu muslimanu je da ne krijete od njega ono što bi mu donijelo korist bilo na Ovom svijetu ili na Budućem.”  (Biharu-l-envar, sv. 2, str. 75.)

Imam Hasan, a.s., kaže: “Odnosite se prema drugima onako kako biste vi voljeli da se oni odnose prema vama.”  (Biharu-l-envar, sv. 78, str. 116.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Neka je Božija milost čovjeku koji oživljava pravo, a otklanja nepravo, pobija nepravdu, a uspostavlja pravdu.” (Gureru-l-hikem, str. 181.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Četiri su osobine poslanika: pravednost, darežljivost, strpljivost u podnošenju tegoba i uspostavljanje prava vjernika.”  (Tuhafu-l-ukul, str. 277.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Obični ljudi zajednice stupovi su vjere, snaga muslimana i odbrana od neprijatelja. Stoga ih podupiri i budi naklonjen prema njima.” (Nehdžu-l-belaga, pismo 53.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Nema većeg ibadeta Bogu od čuvanja prava vjernika.”  (El-Kafi, sv. 2, str. 170.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko povrijedi muslimana vjernika, sigurno je povrijedio mene.”  (Biharu-l-envar, sv. 67, str. 72.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko nezakonito vjernika liši imetka, Allah će se okrenuti od njega, odbijat će djela dobročinstva i dobrote i neće ih upisivati u dobra, sve dok se ne pokaje i ne vrati imetak koji je uzeo njegovom vlasniku.”  (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 17, str. 89.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori