U časnom Kur'anu možemo vidjeti da se djela dijele na dvije kategorije. Jednu kategoriju čine loša djela, drugu dobra. Ko donese dobro djelo pa njemu je desetorostruka nagrada, a ko dođe s lošim pa neće biti kažnjen osim koliko je ono. (En'am, 160.) Dakle, ovdje su sasvim jasno djela podjelijena na dvije kategorije, što se ne slaže sa vašom podjelom vršioca djela.