1. Homeini tvrdi da pored Kur’ani-kerima postoji neki novi mushaf

“Nakon smrti Vjerovjesnika, Džibril, alejhis-selam, dolazio je Fatimi sa vijestima i stvarima iz ‘svijeta gajba’ (skrivenog svijeta), a vladar pravovejrnih, (Alija) sve je to bilježio, i tako je nastao Fatimin mushaf.” (Kešful-esrar, 134.)

2. Homeini tvrdi da Alija, radijallahu anhu, bdije nad djelima svih ljudi

“Njemu (Aliji), alejhis-selam, pripada apsolutna vlast (vilaja mutlaka)… On je na poziciji sveobuhvatne vlasti (vilaja kullijja), on bdije nad djelima svih ljudi i sva njihova djela su mu poznata. On je uz svaku stvar prisutan, stalnim, neprekidnim i božanskim prisustvom.” (Homeini, Misbahul-hidaje ilel-hilafeti vel-vilaje, str. 153.)

3. Homeini kaže: “Niko ne može postići stepen imama, ni Allahu bliski melek, ni poslani vjerovjesnik”

“Od stvari koje je u našem mezhebu nužno poznavati i u njih vjerovati jeste i to da niko ne može postići duhovne stepene imama (vođa), pa čak ni (Allahu) bliski melek, niti poslani vjerovjesnik.” (El-Hukumetul-islamijje, str. 93.)

4. Homeini smatra nevjernicima Ebu Bekra i Omera i naziva ih neznalicama, glupacima, lašcima i hereticima

“Mi ovdje nemamo ništa sa dvojicom staraca (Ebu Bekrom i Omerom), sa njihovim prijestupima i suprotstavljanjima Kur’anu i poigravanjima sa Božanskim propisima, niti s tim što su neke stvari sami od sebe ohalalili, a neke oharamili, kao što nemamo ništa ni sa nepravdom koju su činili. Međutim, mi samo želimo da ukažemo na njihovo neznanje o Božanskim i vjerskim propisima. Pojedinci kao što su ove neznalice, glupaci, lašci i nepravednici, ne zaslužuju da budu vođe (imami), niti da budu vlastodršci.” (Kešful-esrar, 107-108.)

Interesuju me vasi komentari na navedene citate. Nabrojane su i knjige i stranice , tako da ne bude vas odgovor – LAŽ !!!

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021