Vi blatite Ebu Bekra Es-Sidika, neka je Alahovo prokletstvo na vama.