Srca koja se međusobno vole prizivaju Božiju milost

Od Ebu Abdullaha Sadika, a.s., prenosi se da je rekao: “Kad se vjernici susretnu, pa se rukuju, na njih Bog spusti Svoju milost, pa devedeset i devet posto toga pripadne onom koji više voli svog prijatelja; kad stanu, milost ih prožima, a kad sjednu da popričaju, meleci čuvari kažu jedan drugom: ‘Hajde da se malo odaljimo, možda oni imaju nekakvih tajni, a Allah im je to već sakrio!’”

Ishak ibn Ammar prenosi sljedeće riječi Ebu Abdullaha, a.s.: “Uistinu, kad se vjernici zagrle, prožima ih milost Božija, pa kad se zadrže u druženju ne želeći time samo neku kratku dunjalučku korist, kaže im se: ‘Oprošteno vam je, pa počnite iznova’, a kad se pozabave kakvim pitanjem, meleci kažu jedni drugima: ‘Udaljimo se od njih, imaju nešto tajno za reći, a Allah im je to već sakrio!’”

Ishak kaže: “Rekao sam mu: ‘Sve ću za te dati, bilježe li se njihove riječi, jer je Allah Uzvišeni rekao:

On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije Onaj Koji bdije!’ (Kaf, 18)

Na to je Ebu Abdullah, a.s., duboko uzdahnuo, zatim je zaplakao te rekao: ‘O Ishak, Uzvišeni Allah naredio je melecima da se odvoje od vjernika kad se susretnu, i to zbog počasti prema njima. Ali, iako meleci ne pišu njihove riječi, i ne znaju šta oni govore, zna i pamti Onaj Koji zna sve tajne i sve što je skriveno (…)!’”[1]

Skrivena neiskrenost prema vjernicima zaziva Božiju srdžbu

Od onoga što je u vezi s ovim pitanjem i što od Allaha zastire dovu, kao i onog koji je čini, jeste i prikrivena neiskrenost prema vjernicima.

Od Poslanika, s.a.v.a., prenosi se sljedeće: “Ko zanoći a u srcu gaji neiskrenost prema bratu muslimanu, zanoćio je u Božijoj srdžbi, a isto je tako i osvanuo. On je u Božijoj srdžbi sve dok se ne pokaje i ne povrati, a ako umre u takvom stanju, nije umro u vjeri islamu!”

Skrivena pakost prema vjernicima zastire dobra djela od Allaha

Jednako kao i prethodno izneseno, skrivena pakost prema vjernicima zastire dobra djela od Allaha.

Od Imama Sadika, a.s., prenose se sljedeće riječi: “Allah ne prima od vjernika djelo dok god on želi zlo svom bratu vjerniku!”

Allah ne gleda u one koji mrze vjernike

Vođa pravovjernih, a.s., od Poslanika, s.a.v.a., prenosi da je rekao: “Najgori ljudi su oni koji mrze vjernike, i koji njihova srca mrze, zatim oni koji hodaju prenoseći tuđe riječi, kao i oni koji razdvajaju one koji se vole. U takve Allah ne gleda, i neće ih očistiti na Sudnjem danu!”[2]

Izvor: Muhammed Mehdi El-Asifi, Dova u baštini Poslanikove porodice, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2011, sa arapskog preveli: Adnan Mešanović, Samed Jelešković, Mustafa Prljača

[1] Me‘alimu-z-zulfa li-l-muhaddis Bahrani, 34.

[2] El-Vesail, 25/204.

Pitanja i odgovori