Prisega

Oni koji su se zakleli na vjernost – zakleli su se, zaista, na vjernost samom Allahu – Allahova ruka je iznad ruku njihovih! Onaj ko prekrši zakletvu, krši je na svoju štetu, a ko ispuni ono na što se obavezao Allahu, On će mu dati veliku nagradu.[1]

I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.[2]

Ali ibn Ibrahim: “Ajet Zaista je Allah zadovoljan, spušten je o prisezi Ridvan. Tada je učesnicima prisege naloženo da ispoštuju uvjete: da ne prigovaraju Poslaniku, s.a.v.a., u bilo čemu što radi i da se ne suprotstavljaju njegovoj zapovijedi. Nakon objave ajeta Ridvan, Allah, dž.š., je rekao: Oni koji su ti dali prisegu...”[3]

Seleme ibn El-Ekva‘, kada je bio upitan: “Na šta ste dali prisegu na dan Hudejbije?” odgovorio je: “Na smrt.”[4]

Prisega žena

Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati, i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati, ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo prašta i On je milostiv.[5]

Imam Dževad, mir s njim: “Prisega Božijeg Poslanika, s.a.v.a., sa ženama je bila na sljedeći način: on bi stavio ruku u posudu ispunjenu vodom pa bi je izvadio, a potom bi žene stavljale svoje ruke u istu posudu iskazujući vjerovanje u Allaha i potvrđujući Poslanika.”[6]

Raskidanje ugovora

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Sa trojicom Allah, dž.š., neće govoriti. Jedan od njih je čovjek koji Imamu dadne prisegu jedino radi Ovoga svijeta, pa ako mu udijeli od njega ono što on bude htio, ostat će vjeran prisezi, a u suprotnom će povući svoju prisegu.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “U Džehennemu postoji grad koji se zove Hasina. Zar ne pitate šta je u njemu?” Neko upita: “O Zapovjedniče pravovjernih, šta je u njemu?” Imam reče: “Ruke onih koji su raskinuli prisegu.”[8]

Imam Rida, mir s njim: “Čovjek koji krši ugovore neće biti siguran od zlokobnih događaja.”[9]

Izvor: Muhamedi Rey Šehri, Mjera Mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., s arapskog preveo: Amar Imamović


[1] El-Feth, 10.

[2] En-Nahl, 91.

[3] Tefsiru-l-Kummi, 2/315.

[4] Sahihu Muslim, 1860.

[5] El-Mumtehine, 12.

[6] Tuhafu-l-‘ukul, 457.

[7] El-Hisal, 107/70.

[8] El-Bihar, 67/186/7.

[9] Isto, 67/186/4.

Pitanja i odgovori