Uljudnost (edeb)

Poticanje na uljudnost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka niko od vas nipošto ne govori za džamiju (mesdžid) ‘džamijica’ (musejdžid) jer je to Božiji hram u kojem se Bog spominje; neka nipošto ne govori ‘kur'ančić’ (musajhif) jer je Božija Knjiga velika da bi je se umanjivalo; neka nipošto niko od vas ne govori ‘moj rob’ i ‘moja robinja’; svi ste vi robovi i robinje, neka nipošto ne govori za čovjeka – ‘čovječuljak’ (ruvejdžil) niti za ženu – ‘ženica’ (murejjet)!“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., opisujući vjernika, rekao je: „On je veoma oprezan, rijetko posrće, a pokreti njegovi su uljudni.“[2]

Upozorenje na neuljudnost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvaj se onog što kvari uljudnost!“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvaj se smijanja bez pravog povoda ili da hodaš i govoriš neuljudno.“[4]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog nije nikoga prezreo, a da mu nije uskratio znanje i uljudnost.“[5]

Plodovi uljudnosti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Lijepo ponašanje je ukras razuma.“[6]

Odgajatelji

A – Bog Svevišnji

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Mene je Gospodar moj odgojio pa me je lijepo odgojio.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bolest je Božiji bič na Zemlji kojim On odgaja robove Svoje.“[9]

B – Vjerovjesnici, mir s njima 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog svevišnji mi je naredio da vas podučim onom čemu je On podučio mene i da vas odgajam.“[10]

C – Učeni i vladari

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Muazu ibn Džebelu kada ga je uputio u Jemen: „O Muaze, poduči ih Božijoj Knjizi i uljepšaj njihovo odgajanje na osnovu lijepog ponašanja!“[11]

Imam Zejnul-Abidin, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je napisao Attabu ibn Usejdu dekret kojim ga je postavio za upravitelja nad stanovnicima Mekke: ‘…Muhammed, Allahov Poslanik je povjerio Attabu ibn Usejdu brigu o vašim propisima i dobrobitima i ovlastio ga da među vama osvještava nemarnog, podučava neukog, ojačava slabog i odgaja otuđenog od Božanskog odgoja.'“[12]

D – Očevi i majke

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pravo djeteta u njegova roditelja je da uljepša njegov odgoj i da ne zaniječe njegovo porijeklo.“ [13]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Odajite počast svojoj djeci i lijepo ih odgajajte pa će vam biti oprošteno!“[14]

Da čovjek lijepo odgaja svoje dijete bolje mu je nego da udjeljuje milostinju u vrijednosti sa'a (mjera za žito).“[15]

 
 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Sijeru a‘lami-n-nubela, sv. 14, str. 546.

[2] Et-Temhis, str. 74, predaja 171.

[3] Iršadu-l-kulub, str. 12.

[4] A‘lamu-d-din, str. 273.

[5] Musnedu-š-šihab, sv. 2, str. 17, predaja 795.

[6] Džami‘u-l-ahbar, str. 337.

[7] Rebi‘u-l-ebrar, sv. 3, str. 261.

[8] Medžme‘u-l-bejan, sv. 10, str. 500.

[9] Kenzu-l-‘ummal, sv. 3, str. 306, predaja 6680.

[10] Nevadiru-l-usul, sv. 1, str. 255.

[11] Tuhafu-l-‘ukul, str. 25.

[12] Et-Tefsiru-l-mensub ile-l-Imami-l-‘Askeri, str. 556, predaja 329.

[13] Tarihu-l-Medine, sv. 2, str. 568.

[14] Mekarimu-l-ahlak, sv. 1, str. 478, predaja 1651.

[15] Sunenu-t-Tirmizi, sv. 4, str. 337, predaja 1951.

Pitanja i odgovori