Važnost Ovoga svijeta i njegova uloga u gradnji Onoga svijeta

Islam je vjera Ovoga i Onoga svijeta

مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ كَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Onaj ko želi nagradu na Ovom svijetu – pa zaista, u Allaha je nagrada i Ovoga i Onoga svijeta, a Allah sve čuje i sve vidi.[1]

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَ حُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

I Allah vam je dao nagradu Ovoga svijeta i ljepotu Onoga svijeta. A Allah voli dobročinitelje.[2] 

Allahov Poslanik, s.a.v.a., u govoru upozorenja svojim bližnjim, rekao je: „O sinovi Abdulmuttaliba, ja, zaista, ne znam nijednog mladića među Arapima koji je svome narodu došao s boljim od onog s čime sam ja došao vama! Zaista, ja sam vama došao s dobrom i Ovoga i Onoga svijeta!“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, Bog neće učiniti nepravdu vjerniku za dobro koje je učinio: daće mu za njeg na Ovom svijetu i nagraditi za njeg na Onom svijetu.“[4]

Musliman vodi brigu o Ovom i o Onom svijetu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Od ljudi najveću brigu ima vjernik koji brine o poslovima svoga Ovog svijeta i svoga Onog svijeta.“[5]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nije najbolji među vama onaj koji Ovaj svoj svijet zanemari zarad svoga Onog svijeta, a niti svoj Onaj svijet zarad svoga Ovog svijeta, tako da nanosi štetu oboma zajedno. Zaista, Ovaj svijet dovodi do Onog svijeta. Zato, nemojte biti teret ljudima!“[6]

Ovaj svijet jeste njiva Onoga svijeta

„I nastoj da time što ti je Allah dao stekneš Onaj svijet, a ne zaboravi ni svoj udio na Ovom svijetu…“[7]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Ovaj svijet je njiva Onoga svijeta.“[8]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka se čovjek opskrbi od Ovog svoga svijeta za Onaj svoj svijet, od svoga života za svoju smrt i od svoje mladosti za svoju starost.“ Zaista, Ovaj svijet je stvoren za vas, a vi ste stvoreni za Onaj svijet!“[9]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neka čovjek vjernik uzme od sebe sebi i od Ovoga svoga svijeta za Onaj svoj svijet!“[10]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Vjernik se opskrbljuje, a nevjernik uživa.“[11]

 

Zabrana psovanja i kuđenja Ovoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nemojte psovati Ovaj svijet, jer krasna li je to vjernikova jahalica: on njome dostiže dobro i njome se spašava od zla! Zaista, kada čovjek kaže: ‘Bog prokleo Ovaj svijet!’, Ovaj svijet odgovori: ‘Bog prokleo onoga od nas ko je neposlušniji Gospodaru svome!'“[12]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Krasna li je kuća Ovaj svijet onome ko se od njega opskrbljuje za Onaj svoj svijet da bi zadovoljio svoga Gospodara Višnjeg! Loša li je kuća onome koga odvraća od njegova Onog svijeta i uskraćuje mu zadovoljstvo Gospodara njegova! Kada čovjek kaže: ‘Bog unakazio Ovaj svijet!’, ovaj svijet odgovori: ‘Bog unakazio onog od nas koji je neposlušniji Gospodaru svom!'“[13]

 

Odvraćanje od monaštva i zabranjivanje onoga što je Bog dopustio 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

O vi koji vjerujete, ne uskraćujte sebi lijepe stvari koje vam je Allah dopustio, samo ne prelazite mjeru, jer Allah ne voli one koji pretjeruju![14]

 

Imam Ali, mir s njim, je prenio: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘U mojoj zajednici nema monaštva, ni putovanja zarad monaštva, ni zavjeta na šutnju.“[15]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se monaškog oblačenja, jer onaj ko se zamonaši ili nastoji oponašati monahe, nije moj! Onaj ko ostavi meso i sebi ga zabrani, nije moj! A onaj ko napusti žene zbog osjećaja odbojnosti, nije moj!“[16]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Stupajte u brak, jer ću se ja zaista vama ponositi pred ostalim zajednicama na Dan stajanja! Ne budite poput kršćanskih monaha!“[17]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Nema uškopljenja u islamu, niti građenja crkve!“[18]

Imam Sadik, mir s njim, je rekao: „Žena Osmana ibn Mez'una je došla Vjerovjesniku, s.a.v.a., i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, Osman danju posti, a noću klanja!’

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je izašao srdit noseći svoje sandale, otišao Osmanu i zatekao ga kako klanja. Osman je, ugledavši Allahova Poslanika, s.a.v.a., završio pa mu je Poslanik rekao: ‘O Osmane, Bog Višnji me nije poslao sa monaštvom nego me poslao sa čistom, lahkom i širokom vjerom: ja i postim, i klanjam, i sastajem se sa svojim suprugama! Onaj ko voli moju narav neka slijedi moj pravac (sunnet), a u moj pravac spada i brak!“[19]

Imam Sadik, mir s njim, prenio je: „Tri žene su došle Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., pa je jedna od njih rekla: ‘Moj muž ne jede meso!’ Druga je rekla: ‘Moj muž ne miriše mirise!’ A treća je rekla: ‘Moj muž se ne približava ženi!’

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je izašao vukući svoj ogrtač, ispeo se na minber, izrekao hvalu i pohvalu Bogu, a potom je rekao: ‘Šta hoće neki među mojim drugovima: neće da jedu meso, neće da mirišu miris i ne prilaze ženama! Što se mene tiče, ja zaista jedem meso, mirišem miris i prilazim ženama! Onaj ko izbjegava moj pravac nije moj!'“[20]

 

Popravljanje životnih uvjeta je traženje Onoga svijeta

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U ispravno čovjekovo razumijevanje spada da popravlja svoje životne uvjete. Ne spada u tvoje ljubljenje Ovoga svijeta traganje za onim što će te popraviti.“[21]

 

Moljenje za blagostanje u životu

الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ

A ima i onih koji govore: “Gospodaru naš, podaj nam dobro i na Ovom i na Onom svijetu, i sačuvaj nas patnje u Vatri!”[22]

U zbirci Sahihu-l-Buhari se prenosi od Enesa: „Njačešće moljenje Vjerovjesnika, s.a.v.a., je bilo: ‘Bože naš, daj nam dobro na Ovom svijetu i dobro na Onom svijetu i sačuvaj nas patnje u Vatri!'“[23]

U djelu El-Emali Tusija se prenosi od Ebu Burda el-Eslema, koji je prenio od svoga oca: „Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada bi klanjao sabah, povisio bi glas kako bi ga čuli njegovi drugovi, moleći: ‘Bože moj, popravi mi moju vjeru, koju si mi učinio mojom zaštitom!’, ponavljajući tri puta; ‘Bože moj, popravi mi Ovaj moj svijet, na kojem Si učinio moje življenje!’; ponavljajući tri puta. ‘Bože moj, popravi mi Onaj moj svijet, koji Si učinio mjestom moga povratka!’, ponavljajući tri puta; ‘Bože moj, ja zaista Tvojim zadovoljstvom tražim zaštitu od Tvoje srdžbe, i Tvojim oprostom tražim zaštitu od Tvoje kazne!’, ponavljajući tri puta; ‘Bože moj, zaista se utičem Tebi od Tebe! Niko ne može spriječiti što Ti dadneš i niko ne može dati što Ti spriječiš; imućnog od Tebe neće zaštititi imetak njegov!“[24]

U zbirci Sahihu Muslim se prenosi od Ebu Malika, koji je prenio od svoga oca da je on čuo kada je Vjerovjesniku, s.a.v.a., došao neki čovjek i rekao: „'O Allahov Poslaniče, kako da kažem kada išćem od Gospodara moga?’ Odgovorio je: ‘Reci: Bože moj, oprosti mi, smiluj mi se, daruj mi zdravlje i opskrbi me! – a prste je, osim kažiprsta, držao sastavljenim – jer će ti ovo sastaviti tvoj Ovaj svijet i tvoj Onaj svijet.'”[25]

Nagrada onom ko od Ovoga svijeta uzima po njegovom pravu

U zbirci Musned Ibn Hanbela se prenosi od Havle, kćeri Kajsove, žene Hamze ibn Abdulmuttaliba, nek je Bog zadovoljan njime!, da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., ušao kod Hamze pa su zajedno spominjali Ovaj svijet. Tada je Allahov Poslanik, s.a.v.a., rekao: “Zaista, ovaj svijet je sočan, sladak! Onaj ko ga uzme po pravu njegovom, biće mu u tome blagoslovljeno. Mnogo je onih koji su zagrabili iz Božijeg imetka i imetka Njegova Poslanika, njih čeka vatra na dan kada Boga sretnu!”[26]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onaj ko traži Ovaj svijet na dopušten način, čuvajući se prošnje od ljudi i skrbeći se za svoju porodicu i saosjećajući sa svojim susjedom, susrešće Boga, a lice njegovo će biti poput punoga Mjeseca. A onaj koji ga traži gomilajući ga na dopušten način licemjerno, susrešće Boga Koji će biti ljut na njega.”[27]

Ono čime se postiže dobro Ovoga i dobro Onoga svijeta

Davanje prednosti Onom svijetu

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Onaj ko je dao prednost Ovom svijetu nad Onim svijetom oba će mu biti uskraćena, a onaj ko je dao prednost Onom svijetu nad Ovim svijetom zadobiće ih oba zajedno.“[28]

Lijepa ćud

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, lijepa ćud je pokupila dobro i Ovoga i Onoga svijeta.“[29]

Spominjanje Boga

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Kome bude dat jezik koji spominje Boga, dato mu je dobro i Ovoga i Onoga svijeta.“[30]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Hasanu ibn Ebu Rezinu: „Hoćeš li da te uputim na temelj onoga čime ćeš postići dobro i Ovoga i Onoga svijeta? Drži se skupova ljudi koji spominju Boga! A kad se osamiš, pokreći svoj jezik koliko god možeš u spominjanju Boga! Voli u ime Boga i mrzi u ime Boga!“[31]

Blagost

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, onaj kome je dat udio blagosti, dato mu je od dobra Ovoga i Onoga svijeta; a onaj kome je uskraćen udio u blagosti, uskraćeno mu je od dobra Ovoga i Onoga svijeta.“[32]

Blagoslov na Vjerovjesnika, s.a.v.a.

U djelu El-Kafi je prenio Murazim od Imama Sadika, mir s njim, da je neki čovjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.a. i rekao: „O Allahov Poslaniče, zaista, ja sam trećinu svojih moljenja učinio prizivanjem blagoslova tebi! ‘Dobro!’ – odgovorio je, a ovaj mu je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam učinio pola svojih moljenja prizivanjem blagoslova tebi!’ ‘To je bolje!’ – dodao je, a ovaj je rekao: ‘Zaista, učinio sam sve svoje moljenje prizivanjem blagoslova tebi!’ Tada je Poslanik rekao: ‘Tada, dovoljan ti je Bog Višnji da ti rješava tvoje ovosvjetske i onosvjetske brige.’ Potom je neko upitao Imama Sadika: ‘Bog popravio tvoje poslove!, kako je sve svoje moljenje učinio prizivanjem blagoslova njemu?’ Imam Sadik, mir s njim, je rekao: ‘Nije nikad od Boga Višnjeg iskao bilo šta, a da nije započeo s prizivanjem blagoslova na Muhammeda i porodicu njegovu.'“[33]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1]En-Nisa, 134.

[2] Ali ‘Imran, 148.

[3] El-Emali li-t-Tusi, str. 583, predaja 1206.

[4]Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2162, predaja 56.

[5] Sunenu Ibn Madže, sv. 2, str. 725, predaja 2143.

[6] Firdevsu-l-ahbar, sv. 3, str. 455, predaja 5290.

[7] El-Kasas, 77.

[8]Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 183.

[9]Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 131.

[10] El-Kafi, sv. 2, str. 70, predaja 9.

[11] Iršadu-l-kulub, str. 18.

[12]A‘lamu-d-din, str. 335.

[13]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 787, str. 348, predaja 7870.

[14] El-Ma'ide, 87.

[15]El-Hisal, str. 137, predaja 154.

[16] El-Firdevs, sv. 1, str. 381, predaja 1534.

[17] Es-Sunenu-l-kubra, sv. 7, str. 125, predaja 13457.

[18]Es-Sunenu-l-kubra, sv. 10, str. 41, predaja 19793.

[19] El-Kafi, sv. 5, str. 494, predaja 1.

[20]El-Kafi, sv. 5, str. 496, predaja 5.

[21]Šu‘abu-l-iman, sv. 5, str. 254, predaja 6563.

[22] El-Bekare, 201.

[23] Sahihu-l-Buhari, sv. 5, str. 2347, predaja 6026.

[24] El-Emali li-t-Tusi, str. 158, predaja 265.

[25] Sahihu Muslim, sv. 4, str. 2073, predaja 36.

[26]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 10, str. 299, predaja 27122.

[27] El-Musannef libni Ebi Šejbe, sv. 5, str. 258, predaja 7.

[28] El-Firdevs, sv. 3, str. 586, predaja 5835.

[29] Sevabu-l-a‘mal, str. 215, predaja 1.

[30]El-Kafi, sv. 2, str. 499, predaja 1.

[31]Hil'jetu-l-evlija, sv. 1, str. 367.

[32] Musnedu Ebi Ja‘la, sv. 4, str. 304, predaja 4513.

[33]El-Kafi, sv. 2, str. 493, predaja 12.

Pitanja i odgovori