Uvod u hermeneutiku

Hermeneutika je u području zapadnog mišljenja novootkrivena disciplina i njena prošlost seže do pokreta vjerske reformacije i doba prosvjetiteljstva. Ova grana je doživjela uspon u posljednjim decenijama i priskrbila je poseban status. Može se ustvrditi da je od sedme decenije 20. stoljeća hermeneutika postala prevladavajuća struja savremenog zapadnog filozofskog mišljenja. Ovo djelo cijenjenim čitaocima će razjasniti domet i dubinu tema hermeneutike i upoznat će ih sa činjenicom da su interakcija i upuštanje u izazovne rasprave unutar ovog spoznajnog područja hitna potreba naučnika na univerzitetima i teološkim fakultetima, posebno onih koji se zanimaju za kategoriju tumačenja (tefsir) i razumijevanja tekstova i filozofsko promišljanje o suštini razumijevanja i tumačenja.

Pitanja i odgovori