Čovjek u islamu

Osnovna uloga i značaj antropoloških pitanja u humanističkim i društvenim naukama iziskuje da, uporedo s napredovanjem humanističkih nauka i socioloških istraživanja, i ova pitanja budu analizirana i istraživana. U islamskom društvu, čiji je osnovni stub bogata islamska kultura, ove rasprave zasnovane su na islamskim gledištima o čovjeku i smatraju se osnovom društvenih nauka.
S druge strane, sociološka istraživanja bit će učinkovita i uspješna u rješavanju društvenih pitanja u svakom društvu onda kada budu koncipirana u skladu i s obzirom na kulturu
datog društva. Na tom osnovu, postaje neophodno da se u teorijskoj i praktičnoj strukturi društvenih nauka i istraživačkom sistemu islamskog društva – u formi jedne sistematične kompozicije – uzimaju u obzir gledišta, vjerovanja i vrijednosti islama, i posebno antropološka gledišta, s akcentom na antropološke spoznaje islama.

Pitanja i odgovori