Zaljubljenost

Imam Ali, mir s njim: “Odvojenost je kazna zaljubljenosti.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “I svako ko se zaljubi u nešto, on osli­jepi i srce mu oboli. Tada on gleda, ali okom bolesnim, i sluša, ali uhom gluhim. Strasti su mu spržile razum, a svijet ovaj umrtvio srce.”[2]

Imam Sadik, mir s njim, kada je bio upitan o zaljubljenosti: “Praznih su srca od sjećanja na Allaha pa im Bog daje da okuse ljubav prema drugima.”[3]

Nagrada čednom zaljubljeniku

Poslanik, s.a.v.a.: “Svako ko se zaljubi, pa to prikrije i umre u tom stanju – šehid je.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Borac na Božijem putu koji postane še­hid nema veću nagradu od čovjeka koji ima mogućnost da učini gri­jeh, ali ostane krepostan.”[5]

Ljubav prema Bogu

Poslanik, s.a.v.a.: “Rekao je Uzvišeni Allah: ‘Kada mojim robom prev­lada zaokupljenost Mnome, učinit ću mu užitak žudnju za Mnom i sje­ćanje na Mene. A kada mu dam taj užitak, on će se zaljubiti u Mene i Ja ću ga zavoljeti. A kada Me zavoli i kada ga zavolim, uklonit ću prepreke između Mene i njega i učinit ću da to ovlada njime, tako da kada ljudi budu odsutni duhom, on neće biti poput njih.”[6]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 3, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Ertan Basarik

[1] El-Bihar, 78/11/70.

[2] Nehdžu-l-belaga, govor 109.

[3] Emali-s-Saduk, 531/3.

[4] Kenzu-l-‘ummal, 7000.

[5] Nehdžu-l-belaga, izreka 483.

[6] Kenzu-l-‘ummal, 1872.

Pitanja i odgovori