Najbolja mjesta robovanja Bogu – Džamija

Vrijednost džamije

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U Tevratu je zapisano: ‘Zaista, moje kuće na Zemlji jesu džamije; blago čovjeku koji se očisti u kući svojoj, a potom me posjeti u kući Mojoj! Neka znate, zaista je posjećeni dužan počastiti posjetioca! Zato, obraduj blistavim svjetlom na Dan stajanja one koji u tminama idu u džamije!’”[1]

Nagrada za gradnju džamije

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko sagradi džamiju, makar bila veličine gnijezda u pijesku kata-ptice, Bog će mu sagraditi kuću u Džennetu.”[2]

Održavanje džamija

Allahove džamije održavaju oni koji u Allaha i u Onaj svijet vjeruju i koji klanjaju i zekat daju i koji se nikoga, osim Allaha, ne boje; oni su, nadati se je, na Pravom putu.[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je, kada ga je Ebu Zerr upitao o načinu održavanja džamija, rekao: “U njima se neće glasovi podizati, neće se neistinom baviti i neće se kupovati i prodavati. Ostavi besposlicu u njima, a ako to ne učiniš, nemoj koriti na Dan stajanja nikog drugog, osim sebe samog!”[4]

Odlazak pješice u džamije

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko ide u džamiju tražeći u njoj zajednički namaz imaće za svaki korak sedamdeset hiljada dobrih djela, i uzdići će mu se stepeni za toliko, a ako umre u tom stanju Bog će opunomoćiti sedamdeset hiljada meleka, koji će ga obilaziti u njegovom grobu, činiti mu društvo u njegovoj samoći i tražiti za njega oprost grijeha, sve dok ne bude oživljen.”[5]

Mudrosti Sjedenje u džamijama

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao Ebu Zerru: “O Ebu Zerre, zaista Bog Svevišnji će ti – sve dok sjediš u džamiji – dati za svaki dah koji u njoj učiniš jedan stepen u Džennetu, meleki će prizivati blagoslov tebi i upisaće ti se za svaki dah koji u njoj učiniš deset dobrih, a poništiće ti se deset loših djela.”[6]

Imam Sadik prenio je od svojih predaka, mir s njima: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: ‘Sjedenje u džamiji u iščekivanju namaza je robovanje Bogu, ako ne bude učinjeno što će ga pokvariti.’ Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, šta je to što će ga pokvariti?’ Odgovorio je: ‘Ogovaranje.’”[7]

Plod čestog odlaženja u džamiju

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Drug džamije se neće vratiti s manje od jednog od troje: moljenja kojim će ga Bog uvesti u Džennet, ili moljenja kojim će Bog otkloniti od njega iskušenje Ovoga svijeta, ili brata koji će mu biti od koristi u Boga Svevišnjeg.”[8]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Biharu-l-envar, sv. 83, str. 373, predaja 37.

[2] ‘Avali-l-leali, sv. 2, str. 30, predaja 75.

[3] Et-Tevbe, 18.

[4] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 374, predaja 2661.

[5] El-Emali li-s-Saduk, str. 517, predaja 707.

[6] Mekarimu-l-ahlak, sv. 2, str. 374, predaja 2661.

[7] El-Emali li-s-Saduk, str. 506, predaja 698.

[8] El-Emali li-t-Tusi, str. 47, predaja 57.

Pitanja i odgovori