Bliskost

On te podržava Svojom pomoći i vjernicima i On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na Zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali je Allah sjedinio – On je zaista silan i mudar.[1]

I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.[2]

Imam Ali, mir s njim: “Lakše je iščupati nepomične planine nego zbližiti srca koja osjećaju međusobnu odvratnost.”[3]

Imam Sadik, mir s njim: “Zaista je brzina zbližavanja srca čestitih kada se sretnu, iako ne ispoljavaju ljubav riječima, kao brzina miješanja vode kišnoga oblaka sa vodama rijeka. Udaljenost srca nečasnih ljudi, iako ispoljavaju ljubav jezikom, nalikuje udaljenosti stoke od iskazivanja uzajamne samilosti, uprkos činjenici da cijelu vječnost jedu iz istih jasala.”[4]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji od vas su najboljega morala, a upravo oni su bliski sa drugima i sami prihvataju bliskost drugih.”[5]

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najbolji vjernik je onaj koji je blizak sa vjernicima, a nema dobra u onome ko nije blizak nekome i sa kojim drugi nisu bliski.”[6]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 1, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović


[1] El-Enfal, 62–63.

[2] Ali ‘Imran, 103.

[3] El-Bihar, 78/11/70.

[4] Tuhafu-l-‘ukul, 373.

[5] Isto, 45.

[6] El-Bihar, 75/265/9.

Pitanja i odgovori