Savršeni ahlak

Riječ ahlak predstavlja množinu arapske riječi hulukun i označava urođenu sklonost, ćud, način ljudskog ophođenja sa svijetom, duševna i moralna svojstva koja određuju i formiraju način ljudskog vladanja.Iako se u središtu značenja pojma moral nalazi činjenje, a u središtu značenja pojma ahlak duševna i moralna svojstva, može se reći da se pojam ahlaka u svom značenju poklapa s pojmom morala. I ahlak i moral odnose se na čovjekovo činjenje djela iz slobode. Ahlak predstavlja sadržaj one duševne i duhovne ljepote i dobrote koja se u Kuranu opisuje kao “sklad najljepši” (lekad haleknel-insane fi ahseni takwim), a koja se postiže činjenjem dobra u predanosti Bogu, na putu čovjekova samosavlađivanja, voljnim, emotivnim i intelektualnim naporom i unutarnjom borbom, “najvećom borbom” sa samim sobom, u težnji ka Savršenstvu, Vječnosti, Jedinstvu, Dobroti, Ljepoti, Pravičnosti i drugim svojstvima Božijim. Knjiga SAVRŠENI AHLAK na jendostavan način nudi nam neophodnu građu za potpuno shvatanje ovog pitanja.

Pitanja i odgovori