Sreća

Sretnik

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao Zapovjedniku pravovjernih: “Zaista je istinski sretnik onaj koji tebe voli i koji ti se pokorava.”[1]

Imam Ali, mir s njim: “Sretnik je onaj ko svoju pokornost Allahu učini iskrenom.”[2]

Imam Sadik, mir s njim: “Ne treba da se ubraja u sretnike onaj ko nije znalac.”[3]

Šta donosi sreću

Imam Ali, mir s njim: “Radite po znanju, bit ćete sretni.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Sjedi sa učenjacima i bit ćeš sretnik.”[5]

Imam Ali, mir s njim: “U pridržavanju istine je sreća.”[6]

Imam Ali, mir s njim: “Ko svodi obračun sa svojom dušom, sretan je.”[7]

Imam Ali, mir s njim: “Ko izmori svoju dušu radi njenog pročišćenja, postat će sretnik, a ko je prepusti zadovoljstvima, bit će nesretnik i udaljen od Allaha.”[8]

Šta se smatra srećom

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Četiri stvari su čovjekova sreća: sjedenje sa dobrim ljudima, dobrostivo dijete, valjana žena i to da mu je mjesto sticanja prihoda u vlastitom gradu.”[9]

Imam Ali, mir s njim: “Sreća je za roba da mu u srcu nema mržnje ni zavisti.”[10]

Imam Ali, mir s njim: “Sreća je kada čovjek ima priliku da čini dobra djela.”[11]

Istinska sreća

Imam Ali, mir s njim: “Zaista je istinska sreća da se čovjeku djela okončaju sretno, a istinska nesreća je da se čovjeku djela okončaju nesretno.”[12]

Imam Ali, mir s njim: “Kada se djela budu predočavala Uzvišenom Allahu, pokazat će se istinska sreća i istinska nesreća.”[13]

Najsretniji ljudi

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najsretniji ljudi su oni koji imaju vezu sa plemenitim ljudima.”[14]

Imam Ali, mir s njim: “Najsretniji ljudi su oni koji napuste prolazna zadovoljstva radi vječnih.”[15]

Imam Ali, mir s njim: “Najsretniji ljudi na Ovome svijetu su oni koji se suzdržavaju od onoga za što znaju da im donosi štetu, a najnesretniji ljudi su oni koji slijede svoje strasti.”[16]

Imam Ali, mir s njim: “Najsretniji ljudi su oni koji se najviše odriču Ovoga svijeta.”[17]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Emali-t-Tusi, 426/953.

[2] Gureru-l-hikem, 1293.

[3] Tuhafu-l-‘ukul, 364.

[4] Gureru-l-hikem, 2479.

[5] Isto, 4717.

[6] Isto, 6489.

[7] Isto, 7887.

[8] Isto, 8246.

[9] Nevadiru-r-Ravendi, 11.

[10] Gureru-l-hikem, 5803.

[11] Isto, 9296.

[12] Me‘ani-l-ahbar, 345/1.

[13] Gureru-l-hikem, 6223.

[14] El-Bihar, 74/185/2.

[15] Gureru-l-hikem, 3218.

[16] Vak‘atu Siffin, 108.

[17] Gureru-l-hikem, 3100.

Pitanja i odgovori