Sedžda

Imam Ali, mir s njim: “Roba ništa ne približava Allahu Uzvišenom kao mnoštvo sedždi i rukua.”[1]

Imam Sadik, mir s njim: “Sedžde su vrhunac ibadeta Ademova potomstva.”[2]

Imam Sadik, mir s njim, na pitanje Seida ibn Jesara: “Da li da činim dovu na sedždi ili rukuu?” “Čini dovu na sedždi, jer je rob najbliži Allahu na sedždi. Moli Allaha, dž.š., za Ovaj i Budući svijet.”[3]

Produživanje sedžde

Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ako želiš da te Gospodar proživi sa mnom, onda čini duge sedžde pred Allahom, Moćnim, Koji nema sudruga.”[4]

Imam Ali, mir s njim: “Produžite svoje sedžde! Nema teže stvari Iblisu od toga da vidi potomka Ademova kako čini sedždu, jer je njemu bilo naređeno da je učini, ali se nije pokorio.”[5]

Imam Sadik, mir s njim: “Skupina ljudi je došla kod Božijeg Poslanika, s.a.v.a., i rekla: ‘O Božiji Poslaniče, jamči za nas Džennet kod tvoga Gospodara.’ Poslanik reče: ‘Pod uvjetom da vi mene pomognete dugim sedždama.’”[6]

Imam Sadik, mir s njim: “Ali ibn Husejn, mir s njim, bio je takav da kada bi pao na sedždu, ne bi dizao glavu sve dok mu znoj ne bi potekao.”[7]

Tragovi sedžde

Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle.[8]

Imam Ali, mir s njim: “Ne volim da se čovjeku vidi čisto čelo, a da na njemu nema traga od sedžde.”[9]

Imam Bakir, mir s njim: “Kod moga oca, mir s njim, na čelu je bilo ispupčenje od sedždi. Godišnje bi ga dva puta rezao, a svakoga puta je bilo pet žuljeva. Zato su ga i zvali Onaj koji ima žuljeve.”[10]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mjera mudrosti 2, Fondacija „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2012., preveo sa arapskog: Amar Imamović

[1] Gureru-l-hikem, 10888.

[2] Ed-Da‘vat, 33/70.

[3] El-Bihar, 85/131/6.

[4] Isto, 85/164/12.

[5] El-Hisal, 616/10.

[6] Emali-t-Tusi, 664/1389.

[7] El-Bihar, 85/137/17.

[8] El-Feth, 29.

[9] El-Bihar, 71/344/4.

[10] ‘Ilelu-š-šerai‘, 233/1.

Pitanja i odgovori