Bol u peti

Hannan ibn Džabir prenio je od Muhammed ibn Ali al-Sayrafija, od Husejna al-Ašqara, od Amra ibn Abu al-Miqdama, od Džabir al-Džu'fija, od Muhammeda al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao: “Bio sam sa Husejnom ibn Alijem – mir neka je na nj – kada je jedan od naših sljedbenika iz Benu Umejje došao kod njega i rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, jedva se krećem zbog bola u mojoj peti.’ Upitao je: ‘A šta je sa dovom Husejna ibn Alija?’ Čovjek je rekao: ‘O sine Allahova Poslanika, a kakva ti je to dova?’ On je ogovorio: ‘To su ajeti:

Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu, da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat Svoju tebi potpunom učinio, da bi te na Pravi put uputio, i da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao. On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje već imaju – a vojske Nebesa  i Zemlje su Allahove; Allah sve zna i mudar je – da bi vjernike i vjernice uveo u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i da bi prešao preko hrđavih postupaka nji­hovih – a to je u Allaha veliki uspjeh – i da bi kaznio licemjere i licem­jerke i mnogobošce i mnogoboškinje koji o Allahu zlo misle – neka zlo njih snađe! Allah se na njih rasrdio, prokleo ih i pripremio za Džehen­nem, a grozno je on boravište! Allahove su vojske Nebesa i Zemlja; Allah je silan i mudar!’ (Kur'an 48:1-7)

Čovjek je kazao: ‘Nakon toga sam učinio onako kako me je savje­tovao, i uz pomoć Uzvišenog Allaha, više ne osjećam nikakvu bol.’

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori