Zubobolja

Abu Abdillah Husejn ibn Muhammed al-Hawatimi prenio je od Husejna ibn Ali ibn Yaqtima, od Hanana al-Sayqala, od Abu Basira, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – da je Abu Basir rekao: “Požalio sam mu se na zubobolju i kazao da mi to ne da mira noćima. Abu Džafer je kazao: ‘O Abu Basir, kada te to snađe, stavi svoju ruku preko zuba i prouči suru Al-Hamd (Fatihu) i suru Al-Ihlas, potom prouči:

I ti ćeš vidjeti planine, za koje misliš da su nepokretne, da plove poput oblaka – to je Allahovo djelo, koji je sve stvorio savršenim. On je svjestan onoga što Vi činite (Kur'an 27:28), i bol će ti se povući, i neće se više vratiti.'”

Hamdan ibn A'yan al-Razi prenio je od Abu Taliba, od Yunusa, od Abu Hamze, od Sama'a ibn Mihrana, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – da je on (Abu Abdillah) podučio čovjeka da izgovara gornju dovu i dodao tome još: “Prouči suru Al-Qadr jedanput i bol će se povući i neće se više vratiti.”

Emir al-mu'minin – mir neka je na nj – o zubobolji je rekao:

“Koga god spopadne zubobolja, neka uzme pločicu na kojoj obavlja sedždu i neka protrlja njom bolno mjesto i kaže: ‘U ime Allaha, Onoga koji ima lijek za sve bolesti, nema moći ni snage osim u Njega, Najmoć­nijeg i Najuzvišenijeg.’”

Prenosi se od Abu Hasana – mir neka je na nj – da je rekao:

“Snašla me je zubobolja, i ja sam primijenio Cyperus Rotundus kao lijek.” On je kazao: “Sirće jača desni.” Također je rekao: “Uzmi nešto pšenice, prosij je i ekstraktuj iz nje ulje. Ako se zubi kvare i truhnu, stavi dvije kapi tinkture od pšenice na njih. Nakapaj također ulja na komadić pamuka i smjesti to u uho blizu zuba, i drži to tri noći. To će obustaviti propadanje zuba, ako Bog da.”

Ibrahim ibn Hali prenio je od Halid ibn Rabbihija, od Sa'laba, od Abu Basira, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Ovo je hamajlija za zube. Ona je djelotvorna i nikada neće izlapiti, ako Bog da. Uzmi tri lista maslinovog drveta i napiši na licu lista: ‘U ime Allaha. Nema moći ni snage osim u Allaha, i ti si njegov halifa. Ya Haya Šarahiyya, uklanja bolest i liječi, neka Allah blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu.’”

Abu Abdillah – mir neka je na nj – je rekao:

Ya Haya Šarahiyya su dva imena Uzvišenog Allaha na hebrejskom. Napiši to na poleđini lista, potom to zamotaj u čistom komadu krpe pletenom od konaca od strane robinje i veži sedam uzlova na njoj i imenuj svaki uzao imenom nekog od Poslanika Božijih: Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Šuajb –  donesi salavat na Muhammeda i njegovu porodicu, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, i pri­kači to na bolno mjesto (zub). Tako će biti izliječen, ako Bog da.”

Džibrail al-Husejn ibn Ali – mir neka je na nj – je rekao:

“Kako je to čudno da stvorenje Božije jede kosti i meso. Ja činim dovu Allahu Uzvišenom, Svemoćnom i Liječniku svega. Nema boga osim Allaha, slava neka je Allahu, Gospodaru svjetova.

I kada ste jednog čovjeka ubili, pa se oko njega počeli prepirati, Al­lah je dao da izađe na vidjelo ono što ste bili sakrili. Mi smo rekli udarite ga jednim njezinim dijelom…! (Kur'an 2:72-3)

Stavi svoj prst na zub, a potom prouči ovo sedam puta na obje nje­gove strane. On će ozdraviti, ako Bog da.”

Proučite suru Al-Hamd, dvije sure kojima se traži utočište kod Boga: Al-Feleq i An-Nas, kao i suru Al-Ihlas. Reci: U ime Allaha Milostivog Samilosnog prilikom učenja svake sure. Nakon sure Ihlas, reci:

U ime Allaha Milostivog Samilosnog, potom: I Njemu pripada sve što obuhvata dan i noć, i On je Svečujući i Sveznajući.” (Kur'an 6:13)

I Mi smo rekli: “O vatro budi hladna i spasonosna za Ibrahima”, oni su željeli da ga nadmudre; a Mi smo ih učinili gubitnicima. (Kur'an 21:69,70)

On je pozvan: Blagoslovljen je onaj ko je na vatri i oni oko nje, i neka je hvaljen Allah, Gospodar svjetova. (Kur'an 27:8)Potom kaži:

“O Allahu, o Onaj koji štiti od svake stvari, i Kojeg niko ne štiti, zaštiti svog roba i sina robinje tvoje od zla kojeg se on plaši i bola od kojeg se on ustručava i od kojeg traži Tvoju zaštitu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori