Groznica

Džafer ibn Muhammed abu Džafer prenio je od Abu Muhammeda ibn Halida od Bekr ibn Halida, od Muhammed ibn Sinana, od Abdullaha ibn Amara al-Duhnija, od njegova oca, od Amr Dhija, od Taglaba al-Džammalija, koji je rekao:

“Čuli smo Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Alla­hov Poslanik, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, imao je žestoku groznicu. Džibril – mir neka je na nj – mu je došao i prou­čio dovu zaštite za njega: I kunem se časom kad se zvijezde gube – a to je, da znajte, zakletva velika. (Kur'an, 56: 75-76) Ovim ćeš odista biti izliječen Allahovom voljom, ako Bog da.”

Božiji Poslanik – mir neka je na nj – odvezao je svoju glavu i rekao: “O Džibrile, ovo je divna dova.” Džibril je odgovorio: “Ona je iz riznice sedmih nebesa.”

Ahmed ibn Selema prenio je od Muhammed ibn Isaa, od Hariz ibn Abdullah al-Sidžistanija, od Ahmed ibn Hamze, od Abana ibn Osmana, od al-Fudejla ibn Jasera, od Abu Džafera – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada čovjek oboli, i ti želiš da mu zazoveš zaštitu, izgovori: ‘Na­polje s tobom, o krvni sude, o džinnsko oko, o ljudsko urokljivo oko, o pat­njo od toga i toga, sina toga i toga. Napolje uz Allahovo ime, Koji se obratio Musau i govorio s njim, i koji je Ibrahima – mir neka je na nj – uzeo kao prijatelja, Gospodara Isaa ibn Merjeme, duša Allahovih i ­Njegove riječi, Gospodara Muhammedova i porodice Muhammedove. Ja te izvlačim napolje, kao što je vatra Ibrahima – mir neka je na nj – iz­vukla napolje.’”

Ahmed ibn Abu Zijad je prenio od Faddala ibn Ejjuba, od Ismaila ibn Zijada, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao:

“Kada se Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – osjetio slabim, ili kada je urokljivo (zlo) oko bacilo pogled na nj, ili kada bi imao glavobolju, on bi ispružio svoje ruke i učio suru Fatihu iz otvorenog Kur'ana, potom dvije sure – Feleq i Nas. Potom bi prešao svojim rukama preko svog lica i što god bi ga mučilo, bilo bi otklonjeno od njega.”

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana, od Salmana ibn Muhriza, koji je rekao: “Čuo sam Imama Baqira – mir neka je na nj – kako kaže: ‘Ko god se ne liječi surom Al-Hamd i surom Al-Ihlas, neće biti izliječen ničim drugim. Sve bolesti liječe se uz pomoć ovih dviju sura.’”

Muhammed ibn Jezid je prenio od Zijad ibn Muhammeda al-Malatija, od njegova oca, od Hišama ibn Ahmara, od Abu Abdillaha Es-Sadiqa – mir neka je na nj – koji je rekao: “Ko god kaže: ‘Nema moći ni snage osim kod Allaha, osim kod Moćnog Allaha, Allah će ga sačuvati od se­damdeset tri vrste bolesti, od kojih je posljednja ludost.’”

Ali ibn Abu Talib – mir neka je na nj – je rekao: “Allahov Poslanik – mir neka je na nj – je rekao: ‘O Ali, hoćeš li da ti pokažem jednu od riznica Dženneta.’ Odgovorio sam: ‘Da, zacijelo Božiji Poslaniče.’ On je rekao: ‘Nema moći ni snage osim kod Allaha, osim kod Moćnog Allaha. Ovim će Allah sačuvati od sedamdeset tri vrste bolesti, od kojih je posljed­nja ludost.’”

Muhammed ibn Ibrahim al-Sarraj, prenio je od Faddala i Al-Qasima, a oni oba od Abana ibn Osmana, od Abu Hamze al-Somalija, od Abu Džafera al-Baqira – mir neka je na nj – koji je rekao: “Kada jedan od vas oboli od nečega, neka izgovara: ‘U ime Allaha, neka je salavat na Poslanika i njegov Ehli-bejt. Ja se utječem Allahovoj moći i Allahovoj snazi, nad svim onim što On obuhvata, od mogućih zala, koja bi me mo­gla snaći.’”

Ahmed ibn Salih al-Nišaburi prenio je od Džemil ibn Saliha, od Dariha, koji je rekao: “Čuo sam Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je zatražio zaštitu od puhanja u uzao (sihra) za jednog od svojih sljed­benika, i koji je rekao: ‘Zaklinjem te, o bolešćino, dovom kojom su Ali ibn Ebu Talib – mir neka je na nj – i Allahov Poslanik – mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu – zazivali džinne doline Al-Sa­bra, i kojom su se oni odazvali i poslušali ga, da se ti odazoveš i poslušaš – i da izađeš iz toga i toga, sina toga i toga, odjednom, voljom uzvišenog Allaha, naredbom Allahovom, moću i obuhvatnošću Allahove snage, ­Allahovom samostalnošću, uzvišenošću Allahovom, veličinom Allaho­vom, visosti Allahovom, licem Allahovim, ljepotom Allahovom, magič­nošću Allahovom i svjetlošću Allahovom.’ Nije prošlo dugo, a napasnik je pobjegao iz njega.”

Abdullah je prenio od Abu Zekeriyya Yahya ibn Abu Bekra, od Al-Hadramija, da ga je Abu al-Hasan prvi (to jest Musa al-Kazim) – mir neka je na nj – kada je quartan (četverodnevna) groznica snašla njegova sina, podučio da zapiše: “U ime Allaha, Džibril na njegovoj desnoj ruci; U ime Allaha, Mikail na njegovoj ljevoj ruci; U ime Allaha, Israfil na njegovoj desnoj stopi: U ime Allaha, u njemu oni neće vidjeti ni vreline ni studeni (Kur'an, 76:13), na njegovoj lijevoj stopi; i U ime Allaha Moćnog, Sveobuhvatnog, na njegovim ramenima.” On (Abu Hasan) je rekao: “Ko god ima sumnje, ovo mu neće koristiti.”

Ezan i ikamet na košulji nekoga ko je iskusio groznicu

Muhammed ibn Džafer al-Bursi prenio je od Muhammeda ibn Yahya al-Armanija, od Muhammeda ibn Sinana Abu Abdillaha al-Sinana, od Junusa ibn Zabyana, od Al-Mufaddala ibn Omera, od Džafera ibn Mu­hammeda Es Sadika – mir neka je na nj – da mu je svratio jedan od nje­govih poznanika, koji se osjećao veoma loše. On (Es Sadik) mu reče: “Šta te je snašlo pa si promijenio boju?” On odgovori: “Neka budem žrtvovan umjesto tebe, već mjesec dana osjećam se vrlo loše. Groznica se nikako ne povlači, a već sam isprobao sve lijekove propisane od učenih l­jekara, ali ništa mi nije koristilo od toga.”Imam mu reče: “Otkopčaj dug­mad na svojoj košulji i stavi svoju glavu u nju. Prouči ezan i ikamet, po­tom sedam puta prouči suru Al-Hamd.”Dotični je potom kazao: “Učinio sam to i vratio sam se tako brzo u zdravlje, kao što se deva oslobađa svoga konopca.”

Razasuta pšenica kao lijek za groznicu

Al-Fayd ibn al-Mubarak al-Asadi prenio je od Abdulaziza, od Junusa, od Dawuda al-Raqqija, koji je rekao:

“Snašla me je žestoka mučnina u Medini – i vijest o tome je stigla do Imama Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji mi je napisao: ‘Došla mi je obavijest o tvojoj bolesti. Kupi jedan sa’ pšenice, stavi to na svoja leđa i razaspi to na bilo koji način na svoja prsa i kaži: O Allahu, molim Te Tvojim imenom putem kojeg, ako Ti se nesrećnik obrati, njegova nevolja se uklanja, jer Ti si njega doveo na Zemlju i učinio ga svojim namjes­nikom na njoj, blagoslovi Muhammeda i njegovu porodicu, i izbavi me iz ove bolesti. Potom sjedi, saberi pšenicu oko sebe i uči istu dovu. Zatim raz­dijeli pšenicu, dajući količinu jednog madda svakom prosjaku, i prouči istu molitvu ponovo.’” Dawud je rekao: “Učinio sam kako mi je savjetovano i vratio sam se u prvobitno zdravstveno stanje tako brzo kao što se deva oslobađa svoga konopca. Nekoliko ljudi upotrijebilo je ovaj lijek i svi su se okoristili.”

Hamajlija za povratnu groznicu

Abu Gassan Abdullah ibn Halid ibn Nadžih prenio je od Mesuda Muhammed ibn Abdullaha ibn Abu Ahmeda, od Abd al-Rahmana Abu Nedžrana, od Junusa ibn Jaquba, da je rekao:

“Bio sam sa Abu Abdillahom – mir neka je na nj – za vrijeme dok je on podučavao jednog od svojih sljedbenika zapisu za groznicu. Tako sam ja to kopirao od dotičnog čovjeka.” Imam je rekao: “Učite iz otvorenog Kur'ana suru Al-Fatiha, suru Al-Ihlas, suru Al-Kadr i Ajetul-kursi (2:255). Tada svojim kažiprstom napišite na zapis za groznicu: ‘O Al­lahu, sačuvaj ovu nježnu kožu i ove slabašne kosti od žestine i vatre. O Umn Muladdin, ako vjeruješ u Allaha i Sudnji dan, onda ne jedi meso, ne pij krv, ne slabi tijelo, i nemoj uzrokovati sebi glavobolju. Odlazi od toga i toga, sina toga i toga, na nekoga ko pripisuje druga božanstva Bogu kao drugove. Nema Boga osim Allaha, visoko je On iznad onoga što mu oni pridružuju, Sveobuhvatnom, Velikom.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori