Zavist (hased)

Pokuđenost zavisti i zavidnika

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Bog Svevišnji je rekao Musau ibn Imranu: ‘O sine Imrana, ne zavidi ljudima na onom što sam im Ja dao od dobrote Moje, ne upućuj svoje poglede ka tome i nemoj da to tvoja strast slijedi, jer zavidnik je ljut na blagodati Moje i odbija Moju razdiobu koju sam napravio među robovima Mojim.'“[1]

U djelu Šerhu Nehdži-l-belaga prenosi Ibn Mesud od Vjerovjesnika, s.a.v.a.: „Pazite, ne postupajte neprijateljski prema Božijim blagodatima! Neko je upitao: ‘O Allahov Poslaniče, ko je taj koji postupa neprijateljski prema Božijim blagodatima?’ Odgovorio je: ‘Onaj ko zavidi ljudima.'“[2]

Zavist je nesreća za vjerovanje

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Pazite, među vas se zaista uvukla bolest ljudskih zajednica prije vas, a to je zavist: ona ne čupa kosu, nego čupa vjeru.“[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Čuvajte se zavisti jer ona jede dobra djela kao što vatra guta drva.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković[1] El-Kafi, sv. 2, str. 307, predaja 6.

[2] Šerhu Nehdži-l-belaga, sv. 1, str. 315.

[3] El-Emali li-t-Tusi, str. 117, predaja 182.

[4] Džami‘u-l-ahbar, str. 451, predaja 1266.

Pitanja i odgovori