Dova potištenog

Hakim ibn Muhammed ibn Muslim prenio je od Al-Hasana ibn Alija ibn Jaktina, od Junusa, od Ibn Sinana, od Hafs ibn Abdulhamida, od Muhammed ibn Muslima, od Abu Džafer Muhammed ibn Alija – mir neka je na nj – da je jedno od njegove djece bilo bolesno. On mu je došao, poljubio ga i rekao mu: “O moj sine, kako si?” On odgovori: “Ja sam u nevolji.” On reče: “Kada završiš podne-namaz, izgovori deset puta: ‘O Allahu, o Allahu, o Allahu,’ nevoljnik to neće izgovoriti a da mu Gospodar, Veličanstveni i Uzvišeni neće reći: ‘Evo Me, o Moj robe, šta trebaš, šta je tvoja pot­reba?’”

Od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – prenosi se da je rekao: “Neka ojađena osoba u noći izgovara sljedeću molitvu: ‘O Davaoče izlječenja noću i danju, o Ti Koji uklanjaš bolesti noću i danju, spusti na me Svoje izlječenje, izlječenje za sve moje bolesti.’”

Kasim ibn Behram prenio je od Muhammeda ibn Isaa, od Abu Ishaka, od Abu Husejna ibn al-Hasana al-Horasanija – a on je bio jedan od odabranika – sljedeće kazivanje: “Posjetio sam Abu Abdillaha Sadika – mir neka je na nj – u danima Abu al-Davanika sa skupinom moje braće koji su obavljali hadždž. Pitali smo Imama o ojađenom i nevoljniku. On je odgovorio: ‘Mo­litva nevoljnika je kada on završi noćne nafile. Neka stavi ruku na mjesto na kojem obavlja sedždu i neka izgovori: U ime Allaha, u ime Allaha, Muhammed je Allahov Poslanik, Ali je Imam Allahov na Zemlji – svim Njegovim stvorenjima. Izliječi me o Zacjeljitelju. Niko ne liječi osim Tebe. Tvoje liječenje ne ostavlja ni jednu bolest među bolestima i nevoljama.’” Al-Horasani je rekao: “Ne sjećam se da li je rekao da ovo trebam ponavljati tri ili sedam puta.”

Prenosi se od njega da je rekao: “Molitva ojađenih i nevoljnih, onih koji ne znaju kud će i kamo će, i onih koje su snašla iskušenja glasi: Nema božanstva osim Tebe, slava neka je Tebi, ja sam bio jedan od grešnika (zalima). (Kur'an, 21:87).” Ovo treba biti izgovoreno u utorak navečer nakon jacije-namaza.

On je kazao: “Ja sam to naučio od Imama Bakira – mir neka je na nj – koji je kazao da je on to naslijedio od Imama Husejna, koji je rekao da je to dobio od Imama Alija, a on od Allahova Poslanika, on od Dži­brila, a Džibril od Allaha, Moćnog i Sveobuhvatnog.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija  „Mulla Sadra“, Sarajevo, 2004., preveo sa engleskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori