Brak

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Dva rekata namaza oženjenog čovjeka vrjednija su od noćnog bdijenja i posta danju neženje.” ( Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 384.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Oženjen čovjek koji spava vrjedniji je kod Allaha od neoženjenog koji po danu posti, a po noći bdije.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najbolji u mom Ummetu su oženjeni, a najgori u njemu su neoženjeni.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Došao je neki čovjek kod moga oca. Otac ga upitao: ‘Imaš li ženu?’, na što ovaj odgovorio da nema. Potom mu moj otac reče: ‘Ne bih želio posjedovati čitav svijet s njegovim bogatstvima, a da jednu noć spavam neoženjen.’ Zatim je rekao: ‘Oženjen čovjek koji klanja dva rekata bolji je od neoženjenog koji bdije noću i posti danju.’ Zatim mu je otac dao sedam zlatnika i rekao: ‘Oženi se s ovim.”‘ (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 217.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Čovjek koji se oženi sačuvao je pola svoje vjere.” U drugom hadisu stoji: “Pa neka se boji Allaha u drugoj polovini ili u ostatku.”(El-Kafi, sv. 5, str. 328.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Većina stanovnika Džehennema bit će neženje (neovisno bio muškarac ili žena).” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 384.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Najpokvareniji od vaših umrlih su neženje.” (El-Tehzib, sv. 7, str. 239.)  

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko želi čist i očišćen sresti Boga, neka Ga susretne sa ženom. (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 385.) 

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ženite se, u suprotnom ćete biti ubrojani u kršćanske redovnike.” A u drugoj predaji stoji “u šejtanovu braću”.(Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Vrata neba otvorena su milošću u četiri prilike: kada pada kiša, kada dijete gleda u lice svoga roditelja, prilikom otvaranja vrata Ka'be i prilikom sklapanja braka.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ženite i udavajte vašu djecu, jer Allah će njihovu narav učiniti dobrom, povećati im opskrbu i dostojanstvo.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 222.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ženite se i ženite i udajite. Znajte da je sreća muslimana da posreduje udaji.” ( El-Kafi, sv. 5, str. 328.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ništa nije draže Bogu Uzvišenom od kuće koja se u islamu razvila brakom, i ništa Mu nije odvratnije od kuće koja se u islamu razorila razvodom.” (El-Kafi, sv. 5, str. 328.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Zaista, djevojke su poput voća na drvetu, kad mu plodovi sazriju, a ne uberu se – sunce ih uništi i vjetar raznese. Tako je i sa djevojkama. Kada počnu opažati ono što žene osjećaju nema za njih boljeg lijeka od muža. Ako se ne udaju, neće biti sačuvane smutnje, jer su one ljudska bića te imaju strasti poput drugih bića.” (El-Kafi, sv. 5, str. 337.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ni jedan mladić se ne oženi u ranoj mladosti, a da njegov šejtan ne vikne: ‘Šteta, šteta, zaštitio je od mene dvije trećine svoje vjere.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “O mladi ljudi koji ste sposobni za brak, ženite se, jer brak štiti vaše oči (od gledanja u žene) i vaša stidna mjesta.” (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 14, str. 153.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., zabranio je život u neženstvu i zabranio je ženama da žive u nevinosti, zabranjujući sebi udaju. (Mustedreku-l-vesa'il, sv. 14, str. 248.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko se bude trudio da dvoje vjernika združi u zakonit brak tako da se vjenčaju po Božijem zakonu, Allah će ga oženiti hurijom u Džennetu i za svaki korak ili svaku izgovorenu riječ imat će nagradu u vrijednosti jedne godine ibadeta.” (Biharu-l-envar, sv. 103, str. 221.)

Imam Ali, a.s., kaže: “Najbolje posredovanje je da posreduješ u vjenčanju dvoje ljudi, dok ih Allah ne sastavi.” ( El-Kafi, sv. 5, str. 331.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Na Sudnjem danu, Danu kada ne bude drugog hlada, osim Božije milosti, trojica će biti u hladu Božijeg prijestolja: onaj koji je oženio svoga brata, onaj koji mu je bio na usluzi i onaj koji je čuvao njegove tajne.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 356.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko uvede neženju u brak bit će od onih koje će Bog pogledati na Sudnjem danu.” (Et-Tehzib, sv. 7, str. 404.)

Imam Kazim, a.s., kaže: “Na Sudnjem danu bit će prostrta sjena posebne Božije milosti koja će obuhvatiti samo poslanike i njihove nasljednike, vjernika koji oslobodi ropstva drugog vjernika i vjernika koji plati dug drugom vjerniku i vjernika koji uvede u brak vjernika neženju.” (Biharu-l-envar, sv. 74, str. 356.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko se potrudi združiti dvoje vjernika u brak tako da se vjenčaju po Božijem zakonu, Allah će njega združiti u braku sa hiljadu hurija u Džennetu i sa svakom će živjeti u dvorcu od bisera i rubina.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 46.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Kada vam dođe neko sa čijom naravi i vjerom ste zadovoljni – oženite ga.” Prenosilac je upitao: “Božiji poslaniče, zar i ako je slabog porijekla?” Poslanik je rekao: “Kada vam dođe neko sa čijom naravi i vjerom ste zadovoljni, oženite ga, jer ako ne budete tako radili na zemlji će se pojaviti smutanja i veliki nered.” (Et-Tehzib, sv. 7, str. 394.)

Imam Dževad, a.s., je rekao: “Ako vam neko ponudi brak, a vi ste zadovoljni njegovom vjerom i povjerljivošću (ko god da je) pristanite.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv.3, 393.)

Došao je čovjek kod Imama Husejna, a.s., i rekao: “Imam kćerku, šta misliš za koga da je udam?” Imam, a.s., reče: “Udaj je za onoga ko se boji Uzvišenog i Moćnog Allaha, jer će je ako je bude volio poštovati, a ako je ne bude volio neće joj učiniti nepravdu.” (El-Mustatref, sv. 2, str. 218.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko uda svoju kćerku za nemoralnog čovjeka poremetio je njene odnose sa rodbinom.” (El-Muhadždžetu-l-bejda, sv. 3, str. 94.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko se oženi ženom samo zbog njezine ljepote neće vidjeti ono što želi, a ko se oženi samo zbog njezinog imovnog stanja, Allah će ga prepustiti tom bogatstvu. Zbog toga tražite pobožnu ženu.” (Et-Tehzib, sv. 7, str. 399.)

Imam Sadik, a.s., kaže: “Ko se oženi želeći ženino bogatstvo, Allah će ga prepustiti tome bogatstvu.” (El-Kafi, sv. 5, str. 333.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko se oženi zbog imetka, Allah će ga prepustiti tom imetku, ko se oženi zbog ljepote, vidjet će u ženi ono što ne voli, ali ko se oženi zbog njezine vjere, Allah će mu spojiti te osobine.” (Et-Tehzib, sv. 7, str. 399.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ko uzme ženu samo zbog njezine ljepote, Allah će mu njezinu ljepotu učiniti teškoćom.” (Vesa’ilu-šši’a, sv. 20, str. 53.)

Imam Sedždžad, a.s., kaže: “Ko se oženi u ime Allaha, Uzvišenog i Moćnog, i zbog očuvanja rodbinskih veza Allah će mu podariti krunu dostojanstva i plemenitosti.” (Men la jahduruhu-l-fekih, sv. 3, str. 385.)

Božiji Poslanik, s.a.v.a., kaže: “Ne ženite se ženom zbog njene ljepote, jer ljepota može da je upropasti, niti zbog imetka, jer imetak može da je učini nepokornom, već se ženite zbog njene vjere.” (El-Muhadždžetu-l-bejda, sv. 3, str. 85.)

 

Izvor: Sejjid Kamal Faghih Imani, BUKET CVIJEĆA – iz vrta predaja Poslanika, s.a.v.a., i Ehli-Bejta, a.s., Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2009., sa engleskog prevela: Amina Čorak

Pitanja i odgovori