Možete li mi reći kakvo je mišljenje šija o Kur'anu? I šta kažete na govor koji ću vam navesti u sljedećem tekstu:

Muhammed b. Ja'kub el-Kulejni bilježi u svome djelu „Usulul-kafi“ pod poglavljem „Kur'an nije skupljen u potpunosti, osim od strane imama i oni su ti koji poznaju svo znanje iz Kur'ana“ od Džabira da je rekao: „Čuo sam Ebu Dža'fera da je rekao: ‘Nijedan čovjek, osim velikog lažova, neće tvrditi da je sakupljen cijeli Kur'an onakav kakvim ga je objavio Uzvišeni Allah, jer ga nije skupio niti zapamtio onakvim kakvim ga je objavio Allah niko do Alije a zatim imama nakon njega.“

Također, kaže u „Usulul-kafiju“: Od Salima b. Selime se prenosi da je rekao: „Jedan čovjek je pred Ebu Abdullahom, alejhis-selam, učio Kur'an a ja sam slušao njegovo učenje. To učenje nije bilo isto kakvim ga uče drugi ljudi. Ebu Abdullah rekao je tom čovjeku: ‘Sustegni se od ovakvog učenja i uči Kur'an kao što ga uče i drugi ljudi sve dok se ne pojavi Glasnik, a kada se pojavi onda uči Allahovu knjigu kako treba.’ Izvadio je mushaf kojeg je zapisao Alija, alejhis-selam, a zatim rekao: ‘Alija, alejhis-selam, iznio je ovaj mushaf pred ljude kada ga je završio, pa im se obratio riječima: -Ovo vam je Allahova knjiga koju je objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, skupio sam vam je između dvije korice.- Prisutni su mu odgovorili: -Mushaf u kojem je skupljen Kur'an nalazi se i kod nas, pa mi nemamo potrebe za tim tvojim.- Alija im je uzvratio: -Tako mi Allaha, nakon ovoga dana više ga nikada nećete vidjeti! Na meni je bilo samo da vas obavijestim kada završim s njim da biste ga mogli čitati.-‘“ (670)

Također, spominje Kulejni u „Usulul-kafiju“: Od Ahmed b. Muhammeda b. Ebi Nasra prenosi se da je rekao: „Ebul-Hasan, alejhis-selam, dodao mi je mushaf govoreći: ‘Ne otvaraj ga!’ Međutim, ja sam ga otvorio i čitao suru ‘Lem jekunillezine keferu’. U njoj sam našao spomen sedamdeset ljudi iz plemena Kurejš. Spomenuti su po svojim imenima i imenima svojih očeva.'“ (670)

Također, Kulejni spominje: Od Ebu Abdullaha, alejhis-selam, prenosi se da je rekao: „Džibril je došao Muhammed s ovim ajetom: ‘O vi kojima je data knjiga, vjerujte u ono što objavljujemo Aliji od jasnog svjetla.'“ (264) El-Husejn b. Muhammed Tekijjun-nuri et-Tabrisi kaže u svojoj knjizi „Faslul-hitab fi isbati tahrifi kitabi Rabbil-erbab“ (32): „Prenosi se od davnih rafidijja da ovaj Kur'an koji se nalazi među nama nije Kur'an kojeg je Allah objavio Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, već je izmijenjen, dodato mu je nešto i nešto je oduzeto od njega.“ Kulejni kaže: „Uistinu, Kur'an s kojim je Džibril došao Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, ima sedamnaest hiljada ajeta.“ (Usulul-kafi, 671.) Drugi rafidijski muhaddis, autor djela „Mir'atul-ukul“ osvrćući se na ovo predanje kaže: „Ovo predanje je vjerodostojno i nema sumnje da ovo predanje i druga vjerodostojna predanja jasno ukazuju o manjkavosti Kur'ana i njegovoj izmjeni …“ (Mula Muhammed el-Bakir el-Medžlisi, Mir'atul-ukuli šerhul-usuli vel-furu'i, 539.) Na osnovu ovakvih predanja za koja tvrde da su vjerodostojna i jasna, izgradili su i svoje ubjeđenje naspram Allahove knjige kojoj laž ne može preći ni s jedne strane. Tako autor „Tefsira safija“ kaže: „Što se tiče ubjeđenja naših šejhova po ovome pitanju, jasno se vidi da je Muhammed. Ja'kub el-Kulejni bio ubjeđen u izmijenjenost Kur'ana i njegovu manjkavost …“ (Mula Hasan, Tefsir safi, 14.) Šitski muhaddis El-Husejn b. Muhammed Tekijjun-nuri et-Tabrisi napisao je knjigu čiji sam naziv „Faslul-hitab fi isbati tahrifi kitabi Rabbil-erbab“ ukazuje na njegovo ubjeđenje u izmijenjenost Kur'ana. Također, u istoj knjizi na 29. str. spominje pet šitskih napisanih knjiga koje govore o manjkavosti i izmjeni Kur'ana. Kada su šije rafidije napisali brojna djela o manjkavosti i izmjeni Kur'ana, tada nam postaje jasno da je ovakvo njihovo vjerovanje u Kur'an jedno od njihovih bitnih vjerskih načela. Ovo što smo prenijeli iz njihovih knjiga, niko od njih samih ne može poreći, jer su to njihova glavna djela, naročito „Usulul-kafi“ od Kulejnija. Time se sklanja veo s njihovih crnih lica i postaje nam jasno njihovo ubjeđenje u Časni Kur'an kojem je laž, manjkavost i izmjena strana a ujedno i nemoguća.

Administrator je objavio odgovor 23 Decembra, 2021