Upoznavanje sa gnostičkim pokretima

Djelo „Upoznavanje s gnostičkim pokretima“ predstavlja analizu i dekonstrukciju gnostičkih pokreta savremenog doba. U ovoj kratkoj zbirci koja predstavlja rezime dijelova knjige Aftab wa sayeha (Sunce i sjene), autor pojašnjava razliku između islamskog irfana i gnostičkih pokreta nastalih na temeljima drugih učenja. Autorovi uvidi idu i korak dalje te se dotiču posljedica koje na društvo imaju određeni gnostički pokreti. Knjiga je podijeljena u dva poglavlja, prvo poglavlje obrađuje indijske duhovne škole i ona učenja koja su se razvijala pod njihovim uticajem, dok je drugo poglavlje posvećeno američkim duhovnim školama. U prvom poglavlju, osim joge, autor analizira ličnosti koje se smatraju predvodnicima učenja zasnovanih na indijskim gnostičkim školama, a to su: Ošo, Sai Baba, Ramallah, Krishnamurti i Dalai Lama četrnaesti. U drugom poglavlju obrađena je šamanistička i ecnar gnoza te moderni sotonizam, a od autora koji se nalaze pod uticajem američkih duhovnih škola spomenut je Paulo Coelho čiji stavovi ideje, kao što navodi autor, „predstavljaju mješavinu Castanedine šamanske gnoze, kršćanskog gnosticizma te marksističkih stavova“.

Pitanja i odgovori