Imamet u Kur'anu

Sveta vjera islam analizira sveukupni život čovjeka, pristupajući mu iz različitih aspekata na ozbiljan i sistematičan način. Islamsko učenje razmatra posebno duhovni život čovjeka i njegovo unapređivanje te vodi ljudsko biće tragom svoje posebne upute. Islam, također, pojašnjava čovjeku način upravljanja njegovim individualnim i društvenim životom ili, drugim riječima, nudi mu program i za individualni i za društveni život, bez obzira sagledava li se ovaj s obzirom na njegov ovosvjetski ili, pak, onosvjetski vid. Pritom, jedno od važnijih pitanja kojem se posvećuje veća pažnja u islamu jeste vođstvo, ili – kako se u islamskoj tradiciji veli – imamet, kako u odnosu na pojedinačnog čovjeka, tako i u odnosu na cjelinu manje ili veće ljudske zajednice.

Pitanja i odgovori