Etički stavovi Allame Tabatabaija

Allame sejjid Muhammed Husejn Tabatabai jedan je od najvećih muslimanskih učenjaka u novijoj povijesti. Autor je brojnih cijenjenih djela i bio je učitelj velikom broju najvećih današnjih muslimanskih učenjaka u Iranu. Iako je prošlo više desetljeća od njegove smrti, njegove misli i stavovi se i dalje iznova iščitavaju i predstavljaju bogat izvor za istraživače islama, filozofije i etike.

Fondacija “Mulla Sadra” u BiH objavila je djelo Etički stavovi Allame Tabatabaija autora ajatullaha Reze Ramezanija, u kojem se u šest dijelova obrađuju najznačajnija pitanja filozofije etike sa stanovišta Allame Tabatabaija. Inače, etika je u svim religijama bila jedna od najvažnijih tema, a neke religije, kao što je kofucijanizam, oblikovale su se na temelju etičkih učenja.

O ovoj knjizi sam autor je u uvodu napisao: “Cilj pisanja ove knjige jeste proučavanje etičkih pitanja i tema u vezi s etikom u religijskoj misli, a sa gledišta Allame Tabatabaija. Bez sumnje, stavovi Allame u vezi s religijskim temama, uzevši u obzir njegovu sveobuhvatnost u tradicionalnim i racionalnim naukama, imaju posebnu važnost u islamskom svijetu. Zbog toga, na početku se obrađuju etička pitanja i teme, a nakon toga su objašnjeni Allamini stavovi.”

U prvom dijelu knjige definira se etika sa stanovišta islamskih učenjaka i allame Tabatabaija, a zatim se govori o odnosu etike i drugih nauka te o promjenjivosti ili nepromjenjivosti morala. Drugi dio knjige bavi se poviješću etike i njenom metodologijom. U narednom dijelu tematizira se odnos između religije i etike te između istinskih i obzirnosnih percepcija, a potom se govori i o posebno vrijednoj i značajnoj temi apsolutnosti ili relativnosti u etici te o u pitanju univerzalnosti etičkih zakona. Drugu polovinu knjige otvara govor o racionalnom dobru i zlu i o odnosu između “treba” i “jeste”, pretposljednji dio knjige čitaoce upoznaje sa moralnim  vrlinama i porocima, a u završnom, šestom, objašnjava se odnos između religijskog i sekularnog morala.

Pitanja i odgovori