Štete koje prijete izgradnji društva – Rasprava i prepirka

Poticanje na napuštanje prepirke

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Najuzdržaniji od grijeha je onaj ko napusti prepirku, iako je u pravu.”[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “U poniznost spada da čovjek bude zadovoljan mjestom u sijelu koje nije pročelje, da pozdravlja pozdravom mira koga susretne i da napusti prepirku, iako je u pravu.”[2]

Nagrada za napuštanje prepirke

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko napusti prepirku, a bude u pravu, Bog će mu podići kuću u najvišem dijelu Dženneta; ko napusti prepirku, a bude u krivu, Bog će mu sagraditi kuću u donjem dijelu Dženneta.”[3]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ja sam jamac za kuću u donjem dijelu Dženneta onome ko napusti prepirku, a u pravu je, za kuću usred Dženneta onome ko napusti laž i kada se šali i za kuću u najvišem dijelu Dženneta onome čija je nutrina lijepa.”[4]

Upozoravanje na raspravljanje radi pobijanja istine

Imam Sadik je prenio od svoga oca, mir s njima: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao: ‘Bog je prokleo one koji su svoju vjeru uzeli kao sredstvo za svađu, odnosno raspravljanje kojim bi istinu pobili neistinom.’”[5]

 

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama, sv. 3, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković

[1] Me‘ani-l-ahbar, str. 196, predaja 1.

[2] El-Dža‘ferijjat, str. 49.

[3] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 108.

[4] El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 1, str. 269, predaja 878.

[5] Et-Tevhid, str. 461, predaja 33.

Pitanja i odgovori