Meso

Muhammed ibn al-Munzir prenio je od Alija, brata Jakuba i Davuda, od Haruna, od Ibn al-Džehma, od Ismaila ibn Abu Muslim al-Sakufija, od Es-Sadiqa – mir neka je na nj – da mu je čovjek rekao:

“O sine Allahova Poslanika, neki sunijski učenjaci govore da je Alla­hov Poslanik, mir Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, mrzio me­sare (kasape) i one koji jedu meso svaki dan.” Imam es-Sadiq je rekao: “To je očigledna pogreška. Allahov Poslanik je samo rekao da Allah mrzi one koji jedu meso ljudi u svojim kućama, a to su oni koji ogovaraju druge. Šta je s njima? Možda Allah neće imati milosti prema njima. Oni (takvi učenjaci) ono što je zakonito putem svojih brojnih izjava pretva­raju u nezakonito.”

Prenosi se od Abu Abdillaha es-Sadiqa – mir neka je na nj – da je rekao: “Meso produkuje meso i pojačava intelekt. Ko god se ustegne od jedenja mesa za veći broj dana, njegov intelekt će oslabiti.”

U drugoj predaji od njega prenosi se: “Ko god se ustegne od mesa 40 dana, postat će mrzovoljan i njegov intelekt će se pogoršati. Ko god postane mrzovoljan, proučite mu na uho ezan.”

 

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori