Oteknuti zglobovi

Hasan ibn Salih al-Mahmudi prenio je od Abu Amr ibn Šimra, od Džabir ibn Jezida al-Džu'fija, od Muhammed ibn Ali ibn Husejna – mir neka je na nj – koji je rekao:

“O Džabire!” “Odgovorio sam: ‘Evo me tebi na usluzi, o sine Alla­hova Poslanika.’ On reče: ‘Za svaku oteklinu prouči kraj sure Al-Hašr:Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je straho­poštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah – nema drugoga boga osim Njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta, On je Milostiv, Samilosni! On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladar, Sveti, Onaj koji je bez nedostatka, Onaj koji svakog obezbjeđuje, Onaj koji nad svim bdi, Silni, Uzvišeni, Gordi. Hvaljen neka je Allah, On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim! On je Allah, Tvo­rac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na Nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.(Kur'an, 59:21-24) Uči ovo tri puta nad oteklinom i ona će se povući ako Bog da. Potom uzmi nož i pređi njime preko otekline i izgo­vori: U ime Allaha, ja se utječem od nevolje, gvožđa i događaja koji donose žalost, od izbrušenog kamena i od korijena osušenog drveta, od drugih oteklina i od hrane i njenih sastavnih niti i od pića i njegove hlad­noće. Prolazi, s Božijom voljom, neko vrijeme kroz ljude i stoku. U ime Allaha ja sam počeo, u ime Allaha ja završavam. Potom provuci nožem kroz zemlju.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori