Groznica

Džafer ibn Muhammed abu Džafer prenio je od Abu Muhammeda ibn Halida od Bekr ibn Halida, od Muhammed ibn Sinana, od Abdullaha ibn Amara al-Duhnija, od njegova oca, od Amr Dhija, od Taglaba al-Džammalija, koji je rekao:

“Čuli smo Emir al-mu'minina – mir neka je na nj – da je rekao: ‘Alla­hov Poslanik, mir i blagoslov Allahov neka je na nj i njegovu porodicu, imao je žestoku groznicu. Džibril – mir neka je na nj – mu je došao i prou­čio dovu zaštite za njega: I kunem se časom kad se zvijezde gube – a to je, da znate, zakletva velika. (Kur'an, 56: 75-76) Ovim ćeš doista biti izliječen Allahovom voljom, ako Bog da.”

Božiji Poslanik – mir neka je na nj – odvezao je svoju glavu i rekao: “O Džibrile, ovo je divna dova.”Džibril je odgovorio: “Ona je iz riznice sedmih nebesa.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori