Urok očima

Uči, zapiši i stavi na nj suru Al-Hamd, dvije sure za traženje utočišta – Al-Feleq i Al-Nas, kao i suru Al-Ihlas te ajet al-Kursijj (Kur'an, 2:255) i sljedeće:

“O Allahu, Ti si moj Gospodar, nema Boga osim Tebe, u Tebe se ja pouzdam i Ti si Gospodar moćnog Prijestolja. Nema moći ni snage osim kod Tebe, Najuzvišenijeg, Svemoćnog. Dovoljan mi je Allah, nabolji Zaštitnik. Šta god je Allah želio, zbilo se, šta god nije želio, nije se zbilo. Svjedočim da je Allah premoćan nad svim stvarima, i da Allah Svojim znanjem obuhvaća sve. Allah je sedam Nebesa i isto toliko zemalja stvorio, Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, da biste znali da je Al­lah kadar sve i da Allah znanjem Svojim sve obuhvata. (Kur'an, 65:12) Da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili, on u tančine zna ono što je u njih, On zna broj svega što postoji. (Kur'an, 72:28) Ja se uzdam u Allaha, u moga i vašeg Gospodara! Nema nijednog živog bića koje nije u vlasti Njegovoj, Gospodar moj zaista postupa pravedno. (Kur'an, 11:56) A ako oni glave okrenu, ti reci: Meni je dovoljan Allah, nema boga osim Njega; samo se uzdam u Njega, On je Gospodar svemira veličanstvenog. (Kur'an, 9:129) U ime Allaha, Gospodara smrknutih lica, kanalisanih voda i suhih stijena, ja se povjeravam, kao i silovita voda i lutajući meteor, od zavidljivog oka i od zlog pogleda. Ja okrećem zao pogled onome koji ga je poslao i njegovim najdražima, nje­govoj džigeri, njegovom bubregu, tankoj krvi, njegovom nagomilanom salu, slabašnim kostima i onome što on zaslužuje. U ime Allaha, Milos­tivog Samilosnog, Mi smo im u njemu propisali: glava za glavu, i oko za oko, i nos za nos, i uho za uho, i zub za zub, a da rane treba uzvratiti. A onome ko od odmazde odustane, bit će mu to od grijeha iskupljenje. Oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio pravi su nasilnici.(Kur'an, 5:45) Neka Allah blagoslovi našeg Poslanika Muhammeda i njegovu porodicu.”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori