Došaptavanje

Al-Husejn ibn Bistam prenio je od Muhammeda ibn Halafa, od Ibn Ali ibn al-Wašša, od Abdullaha ibn Sinana, koji je rekao:

“Požalio se čovjek Abu Abdillahu – mir neka je na nj – na mnoštvo želja i opsjednutosti. Imam mu reče: ‘Pređi svojom rukom preko prsa i reci: U ime Allaha i sa Allahom, Muhammed je Allahov Poslanik, i nema moći ni snage osim kod Allaha, Najuzvišenijeg, Moćnog. O Allahu, uk­loni od mene ono čega se plašim. Potom pređi svojom rukom preko sto­maka, i ponovi ovo gore tri puta. Allah Uzvišeni će to ukloniti.’ Čovjek je rekao: ‘Ja bih često prekidao moj namaz zbog opsjednutosti raznim žel­jama i zavođenjima. Potom sam učinio ono što me je moj Imam posavjetovao tri puta i Allah mi je to uklonio i izliječio me – tako da ni­sam imao poteškoće s tim.” Prenosi se od Mufaddala ibn Omera, od Abu Abdillaha – mir neka je na nj – koji je rekao: “Zejn al-Abidin – mir neka je na nj – štitio bi svoju porodicu ovom dovom i podučavao njoj svoje pri­jatelje: ‘Stavi svoju ruku na svoja usta i reci: U ime Allaha, u ime Al­laha, u ime Allaha. (Kur'an, 27:88) Potom reci sedam puta: Puvuci se, o patnjo, zahtijevam to od tebe, tako mi Allaha, mog Gospodara i tvog Go­spodara i Gospodara svega kojem ja povjeravam sve što je u noći i sve što je u danu, On je Svečujući i Sveznajući.’”

Izvor: Imam Džafer Es-Sadik, Mudrosti islamske medicine, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2004, preveo sa perzijskog: Ibrahim Avdić

Pitanja i odgovori