Zabranjeno (haram)

Opasnosti na putu samoizgradnje

Upozoravanje na jedenje zabranjenog

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onome ko pojede jedan zalogaj zabranjenog neće biti primljeno klanjanje četrdeset noći.“[1]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Neće ući u Džennet onaj čije je tijelo izraslo iz nedozvoljenog; Vatra je njemu preča.“[2]

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Napustiti zalogaj zabranjenog je draže Bogu od dvije hiljade rekata dobrovoljnog klanjanja.“[3]

Nagrada onome u čijoj moći je uzeti zabranjeno, a on ga napusti

Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „U čijoj moći je bila neka žena ili djevojka koja mu je zabranjena pa je on ostavio na miru iz straha od Boga, njemu je Bog Svevišnji zabranio vatru džehennemsku, zaštitio ga je od najvećega straha i uveo ga je u Džennet.“[4]

Izvor: Muhammedi Rey Šehri, Mudrosti Vjerovjesnika islama 2, Fondacija “Mulla Sadra”, Sarajevo, 2012., sa arapskog preveli: Mehmedalija Hadžić i Samed Jelešković


[1] Kenzu-l-‘ummal, sv. 4, str. 15, predaja 9266.

[2] Tenbihu-l-havatir, sv. 1, str. 61.

[3] Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 120.

[4] Sevabu-l-a‘mal, str. 334, predaja 1.

Pitanja i odgovori